Mimosieťové (freemover) mobility sa týkajú uchádzačov, ktorých domáca univerzita / fakulta nie je zapojená do programu CEEPUS, alebo ktorí chcú realizovať svoj štipendijný pobyt mimo partnerských univerzít schválenej siete.

Uchádzači si sami volia a kontaktujú univerzitu z členských krajín programu CEEPUS, na ktorej plánujú svoj študijný, výskumný, či prednáškový pobyt.

Upozornenie: Rakúsko, Poľsko a Česko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Prihlášky je možné podávať až na letný semester.

Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover.

Z vybranej univerzity musia uchádzači získať akceptačný list, ktorý je povinnou prílohou k elektronickej prihláške.

Študenti a doktorandi musia priložiť tiež odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí. Niektoré krajiny požadujú len jeden odporúčací list (Čierna Hora, Bulharsko, Kosovo, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko).

 

Potrebné prílohy si môžete stiahnuť po registrácii na stránke www.ceepus.info, alebo tu:

Formulár akceptačného listu

Formulár odporúčacieho listu

Formulár pre učiteľské mobility

 

Po ukončení mobility je potrebné, aby koordinátor na hostiteľskej univerzite potvrdil štipendistovi absolvovanie mobility na "Letter of Confirmation" - stiahnuť si ho môžete TU.

Štipendista je taktiež povinný do 2 týždňov od ukončenia mobility vyplniť mobility report na stránke www.ceepus.info. Na jeho vyplnenie musí byť žiadosť v stave "accepted by applicant".