Mimosieťové (freemover) mobility sa týkajú uchádzačov, ktorých domáca univerzita / fakulta nie je zapojená do programu CEEPUS, alebo ktorí chcú realizovať svoj štipendijný pobyt mimo partnerských univerzít schválenej siete.

Uchádzači si sami volia a kontaktujú univerzitu z členských krajín programu CEEPUS, na ktorej plánujú svoj študijný, výskumný, či prednáškový pobyt.

Systém na prihlasovanie je pre freemoverov otvorený od 1. júla 2015. Deadline pre prihlasovanie je 30. november 2015.

NÁVOD NA PRIHLASOVANIE nájdete TU alebo TU


Upozornenie: Rakúsko, Poľsko a Česko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Prihlášky je možné podávať až na letný semester.

Informácie o prihlasovaní do Maďarska nájdete TU.

Informácie o prihlasovaní do Poľska nájdete TU.

Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover.

 

Z vybranej univerzity musia uchádzači získať akceptačný list, ktorý je povinnou prílohou k elektronickej prihláške.

Študenti a doktorandi musia priložiť tiež odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí. Niektoré krajiny požadujú len jeden odporúčací list (Čierna Hora, Bulharsko, Kosovo, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko).

V prípade Rakúska sa dokumenty vkladajú až po vyžiadaní rakúskej národnej kancelárie (dátum vydania dokumentov nesmie byť starší ako termín vyžiadania rakúskou národnou kanceláriou). 

Potrebné prílohy si môžete stiahnuť po registrácii na stránke www.ceepus.info, alebo tu:

Formulár akceptačného listu

Formulár odporúčacieho listu

Formulár pre učiteľské mobility

 

Po ukončení mobility je potrebné, aby koordinátor na hostiteľskej univerzite potvrdil štipendistovi absolvovanie mobility na "Letter of Confirmation" - stiahnuť si ho môžete TU.

Štipendista je taktiež povinný do 2 týždňov od ukončenia mobility vyplniť mobility report na stránke www.ceepus.info. Na jeho vyplnenie musí byť žiadosť v stave "accepted by applicant".