Mimosieťové (freemover) mobility sa týkajú uchádzačov, ktorých domáca univerzita / fakulta nie je zapojená do programu CEEPUS, alebo ktorí chcú realizovať svoj štipendijný pobyt mimo partnerských univerzít schválenej siete.

Uchádzači si sami volia a kontaktujú univerzitu z členských krajín programu CEEPUS, na ktorej plánujú svoj študijný, výskumný, či prednáškový pobyt.

Upozornenie: Rakúsko, Poľsko a Česko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Prihlášky je možné podávať až na letný semester.

Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover.

Z vybranej univerzity musia uchádzači získať akceptačný list, ktorý je povinnou prílohou k elektronickej prihláške.

 

Potrebné prílohy si môžete stiahnuť po registrácii na stránke www.ceepus.info, alebo tu:

Formulár akceptačného listu

Formulár odporúčacieho listu

Formulár pre učiteľské mobility