Členské krajiny CEEPUS (okrem Českej republiky, Poľska, Slovinska a Srbska) zaviedli novú možnosť štipendií na výmenu učiteľov do domovskej krajiny. Zahraniční učitelia pôsobiaci na slovenských univerzitách sa môžu uchádzať o mobilitu do ich domovskej krajiny. O mobilitu sa môžu uchádzať v rámci sietí alebo ako freemoveri prostredníctvom www.ceepus.info.

Podmienky:

  • min. vzdialenosť 100 km medzi domovskou a hostiteľskou inštitúciou,
  • uchádzači nesmú byť zamestnaní na hostiteľskej univerzite.

Vo všetkých ostatných záležitostiach platia všeobecné pravidlá programu CEEPUS.

----------

CEEPUS member countries (excluding Czech Republic, Poland, Slovenia and Serbia) has implemented the new possibility of scholarships for teacher exchange to the homecountry. International teachers employed at Slovak universities can apply for mobility to their homeconutry. They can apply either in networks or as a freemover through www.ceepus.info.

Terms and conditions:

  • distance of 100 km between home and host institution,
  • applicants cannot be employed by the host university.


In all other matters, general CEEPUS rules apply.