Slovenskí štipendisti (vyslaní do zahraničia) si môžu do 30 dní po absolvovaní štipendijného pobytu, exkurzie, intenzívneho kurzu, alebo koordinačného stretnutia v rámci programu CEEPUS požiadať o jednorázový paušálny cestovný príspevok.

Výška cestovného príspevku je stanovená na základe vzdialenosti vzdušnou čiarou z miesta trvalého pobytu alebo miesta vysielajúcej inštitúcie do miesta pobytu (prijímajúcej inštitúcie).

Pre vypočítanie vzdialenosti sa použije „DistanceCalculator“, ktorý v rámci programu Erasmus+  poskytla Európska komisia: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.  SAIA, n. o., môže použiť aj iné formy zistenia vzdialenosti pre potreby určenia výšky príspevku na cestovné.)

Paušály cestovných príspevkov sú stanovené nasledovne:

Vzdialenosť v km do miesta pobytu Preplatená suma za mobilitu
0 – 200 km 0 EUR
201 – 300 km 50 EUR
301 – 500 km 100 EUR
501 – 1 000 km 250 EUR
1 001 – 2 000 km 350 EUR

 

Žiadosť o  cestovný príspevok spolu s originálom potvrdenia hostiteľskej vysokej školy o absolvo­vaní pobytu (Letter of Confirma­tion) je potrebné zaslať poštou na adresu SAIA, n. o., v Bratislave, a to najneskôr do 30 dní od ukonče­nia pobytu; ak tak štipendista neurobí, národná kancelária ne­musí náklady preplatiť. Paušálny cestovný príspevok bude preplatený do 30 dní od doručenia kompletných a platných dokumen­tov, ak sa nevyskytnú žiadne prekážky formálneho alebo vec­ného charakteru (v takom prípade je štipendista vyzvaný na odstránenie nedostatkov). Cestovný príspevok prevádzame na číslo účtu v banke v Slo­venskej republike (IBAN) alebo krajine SEPA (odporúča sa účet vedený v mene euro, v opačnom prípade znáša stratu a poplatky kvôli konverzii štipendista).

 

V prípade uplatňovania cestovného príspevku je potreb­né predložiť (poslať poštou - DOPORUČENE!):

  • podpísanú písomnú žiadosť  o cestovný príspevok (formulár TU),
  • originál potvrdenia hostiteľskej vysokej školy o absolvo­vaní pobytu (Letter of Confirma­tion).

Dôležité: pre refundácie je pri predkladaní originálu Letter of Confirmation záväzné aby dátumy na ňom uvedené korešpondovali s čestným vyhlásením a zároveň s termínom mobility uvedeným v CEEPUS prihláške. Letter of Confirmation potvrdzuje iba prijímajúca inštitúcia po skončení pobytu (nepodpisuje ju štipendista).

V zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 40/2009 Z. z. o cestovných náhra­dách štipendista nemá nárok na náhradu cestovného, ak mu je poskytnu­tá inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytne štipendistovi náhradu čias­točne, SAIA, n. o., poskytne zostávajúcu časť náhrady. SAIA, n. o., má právo overiť si túto skutočnosť.

 

V prípade zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko je potrebné informovať sa o možnostiach refundácie cestovných nákladov u jednotlivých národných kancelárii v členských krajinách programu.

 

Poskytovanie a spracovanie osobných údajov