CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Základné údaje o programe CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.

 

História vzniku programu

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov.

Riadenie programu CEEPUS

Program CEEPUS sa vyznačuje pomerne nízkou administratívnou náročnosťou, má vytvorený funkčný a efektívny systém riadenia a podávania informácií. Orgány, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a riadenie, spolupracujú prostredníctvom elektronických aj klasických médií. Pre šírenie informácií je vytvorená webstránka vedená rakúskou stranou: www.ceepus.info. Každá národná kancelária môže šíriť všeobecné informácie pre záujemcov prostredníctvom svojich webstránok. Národná kancelária CEEPUS - Slovensko informuje záujemcov o program CEEPUS na webstránke www.ceepus.saia.sk.

Orgány programu CEEPUS

Spoločný výbor ministrov je zložený z ministrov všetkých zúčastnených krajín. Je to orgán, ktorý je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí nevyhnutných pre implementáciu a zlepšovanie programu. Okrem toho schvaľuje hodnotiace správy o programe a prijíma rozhodnutia pre reštrukturalizáciu programu. Výbor sa stretáva raz za dva roky. Rozhodnutia sa prijímajú na báze konsenzu, v opačnom prípade je nevyhnutná dvojtretinová väčšina hlasov členov výboru na prijatie rozhodnutia. Každá krajina prijíma záväzok o počte štipendijných mesiacov v príslušnom akademickom roku (tzv. kvóty), na ktoré vyčlení potrebný rozpočet.

Národná komisia (National Commission - NC) je orgán zostavený zo zástupcov vysokoškolských učiteľov a ostatných expertov Národnej kancelárie programu CEEPUS. Jej cieľom je urobiť výber prihlášok na vytvorenie alebo pokračovanie akademickej siete. Víťazní kandidáti postupujú ďalej do záverečného výberového konania zabezpečovaného medzinárodnou komisiou.

Medzinárodná komisia (International Commission - IC) je vytvorená zo zástupcov národných kancelárií a expertov z každej členskej krajiny.

Centrálna kancelária programu CEEPUS (Central CEEPUS Office - CCO) je zriadená vo Viedni. Centrálna kancelária programu CEEPUS je nestranným členom a pri rozhodovaní o výbere sa nezúčastňuje hlasovania. Generálny tajomník kancelárie je volený dvoma tretinami hlasov Spoločného výboru ministrov na obdobie 5 rokov na základe návrhu, ktorý predkladá Rakúsko. Infraštruktúra kancelárie a platové podmienky pracovníkov kancelárie sú zabezpečované rakúskou stranou. Centrálna kancelária funguje ako koordinačné a hodnotiace pracovisko. Centrálna kancelária je zodpovedná za:

 • rozvoj spoločnej verejnej stratégie programu,
 • publikovanie informácií o univerzitách zmluvných stranách v záujme zvyšovania akademickej mobility medzi nimi,
 • prípravu výročnej správy o programe a celkové vyhodnotenie programu,
 • predkladanie návrhov na ďalší rozvoj programu,
 • prípravu, organizáciu Spoločného výboru ministrov a vypracovanie zápisu z tohto rokovania,
 • podporu implementácie rozhodnutí schválených a dohodnutých na Spoločnom výbore ministrov.

Národná kancelária programu CEEPUS (National CEEPUS Office - NCO) je založená v každej členskej krajine. Každá krajina rozhoduje o rozpočte, ktorý prideľuje na fungovanie kancelárie, ako aj na financovanie mobilít. Úlohou kancelárie je:

 • propagovať program vo svojej krajine v úzkej spolupráci s centrálnou kanceláriou a ostatnými národnými kanceláriami členských krajín,
 • prijímať prihlášky,·
 • pripravovať stretnutia národnej komisie,
 • pripravovať výberové konanie pre prihlášky do sietí na národnej úrovni,
 • udeľovať štipendiá,
 • zabezpečovať prijatie zahraničných štipendistov v koordinácií s prijímajúcimi univerzitami,
 • zabezpečovať platby štipendií prichádzajúcim zahraničným štipendistom,·
 • zabezpečovať refundáciu cestovného pre odchádzajúcich slovenských štipendistov,
 • prijímať správy z mobilít – štipendijných pobytov slovenských štipendistov,·
 • pripravovať národné správy,
 • zabezpečovať hodnotenie programu na národnej úrovni.

Na Slovensku je Národná kancelária programu CEEPUS v SAIA, n. o.