Študentské exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia môžu byť organizované koordinujúcou alebo partnerskou vysokou školou v rámci niektorej zo schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

  • Krátkodobé študentské exkurzie musia byť organizované v minimálnej dĺžke 3 dni a v maximálnej dĺžke 6 dní,
  • Intenzívne kurzy musia byť organizované v minimálnej dĺžke 7 dní v maximálnej dĺžke 1 mesiac a študenti získavajú za účasť ECTS kredity,
  • Koordinačné stretnutia partnerských inštitúcií v rámci siete zamerané na skvalitnenie spolupráce, prípravu a rozvoj spoločných aktivít a spoločných študijných programov siete musia trvať minimálne 3 dni. 

 

Plánovanie exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí organizovaných slovenskými vysokými školami:

V prípade, že má slovenský koordinátor alebo partner slovenskej vysokej školy záujem zorganizovať uvedené aktivity na Slovensku, je potrebné ich vopred naplánovať do projektu Siete na nasledujúci akademický rok. V prípade schválenia siete uvedie do rozpisu mobilít (tzv. Traffic Sheet) počet mesiacov, ktoré plánuje na aktivity využiť. V rámci čerpania schválených štipendijných mesiacov pre prichádzajúce mobility sa účasť jednej osoby počíta ako pomerná časť z jedného mesiaca, t. j. z 30 dní (napríklad exkurzia v trvaní tri dni znamená pre jednu osobu čerpanie 0,1 mesiaca). Exkurzie naplánované v projektoch sietí sú súčasťou predloženého projektu a koordinátor/ partner, ktorý si túto aktivitu naplánuje, v prípade schválenia siete už nemusí opätovne žiadať o schválenie exkurzie/intenzívneho kurzu Národnou komisiou programu CEEPUS, ale môže ju realizovať v rámci pridelenej kvóty štipendijných mesiacov. Minimálne jeden mesiac pred konaním aktivity organizátor informuje Národnú kanceláriu programu CEEPUS, SAIA, n. o., (ceepus-incoming@saia.sk) o presnom dátume jej realizácie a zasiela odborný program aktivity spolu so zoznamom účastníkov.

Zahraniční účastníci študentských exkurzií, intenzívnych kurzov, alebo koordinačných stretnutí organizovaných slovenskou vysokou školou v rámci programu CEEPUS sa prihlásia do programu elektronicky na www.ceepus.info. V prípade exkurzií sa študenti registrujú na typ mobility „krátkodobá exkurzia“ (short term excursion), v prípade intenzívneho kurzu sa študenti registrujú na typ mobility „krátkodobá študentská mobilita“ (short term student). Učitelia sa v oboch prípadoch registrujú na typ učiteľskej mobility (teacher).

Pri vypĺňaní prihlášky je v motivácii potrebné uviesť, o akú exkurziu, intenzívny kurz, resp. koordinačné stretnutie ide, a v akom termíne sa koná.

 

V závislosti od finančných možností programu a počtu nevyčerpaných štipendijných mesiacov môže byť vyhlásená mimoriadna výzva na predkladanie projektov exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj koordinátori a partneri sietí, ktorí pôvodne tieto aktivity neplánovali, resp. si na ne nevyčlenili dostatočný počet štipendijných mesiacov v projekte siete. Koordinátor alebo partner slovenskej vysokej školy, ktorý chce organizovať študentskú exkurziu alebo intenzívny kurz v rámci programu CEEPUS na Slovensku, predkladá Národnej kancelárii programu CEEPUS do stanoveného termínu žiadosť o financovanie aktivity z prostriedkov programu CEEPUS, plánovaný počet účastníkov (študentov a učiteľov) a program odborných aktivít. O každej výzve budú koordinátori a partneri programu CEEPUS e-mailom informovaní Národnou kanceláriou programu CEEPUS. Podané projekty posudzuje Národná komisia programu CEEPUS. V prípade schválenia Národná kancelária programu CEEPUS na základe elektronických prihlášok udeľuje zahraničným účastníkom študentských exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí finančné príspevky.

 

Vyplácanie finančných príspevkov zahraničným účastníkom intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií:

Pri organizovaní intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií v rámci programu CEEPUS sú finančné príspevky pre zahraničných študentov, doktorandov a učiteľov vo výške 42 EUR/osoba/deň (sadzby sú účinné od 1. septembra 2022).

Finančné prostriedky sa vyplácajú iba zahraničným uchádzačom. Nevzťahujú sa na slovenských občanov pôsobiacich (pracujúcich/študujúcich) na zahraničných vysokých školách.

 

Na stiahnutie:

Vzorová tabuľka - predbežný zoznam účastníkov