Na konci pobytu štipendista vyplní v elektronickom systéme na www.ceepus.info v príslušnej časti mobility:

  • správu z pobytu - Mobility Report*,
  • potvrdenie o absolvovaní pobytu - Letter of Confirmation*.

V Letter of Confirmation musia byť uvedené skutočné a pravdivé dátumy.

Obidva dokumenty je následne potrebné vytlačiť, potvrdiť koordinátorom mobility na prijímajúcej inštitúcii** a opečiatkované a podpísané nahrať späť do systému. Dokumenty môže nahrať štipendista alebo prijímajúca inštitúcia. Stav žiadosti musí byť v stave ´Accepted by Applicant´, po úspešnom nahratí dokumentov sa tento stav zmení na ´Completed´.

Štipendista je po ukončení pobytu po Slovensku povinný zaslať slovenskej Národnej kancelárii CEEPUS originály týchto dokumentov. V prípade, že štipendista potrebuje originál potvrdenia Letter of Confirmation aj pre svoju domácu inštitúciu alebo národnú kanceláriu, odporúča sa vyžiadať si dve vyhotovenia dokumentu.

 

 *Systém umožní štipendistovi vyplniť požadované dokumenty 4 dni pred plánovaným ukončením pobytu (podľa schválených termínov v systéme). Ak chce štipendista ukončit pobyt skôr, a splní minimálnu dĺžku pobytu, je potrebné kontaktovať národnú kanceláriu na ceepus-incoming@saia.sk a požiadať o zmenu konečného termínu.

 **V prípade freemoverov dokumenty potvrdzuje osoba, ktorá vydala akceptačný list, príp. zahraničné oddelenie.

 

Osobitné povinnosti zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali pobyt na Slovensku

Národná kancelária programu CEEPUS je povinná dbať na efektívne hospodárenie s prostriedkami plynúcimi zo štátneho rozpočtu a sledovať nakladanie s nimi. Z uvedeného dôvodu sa zavádzajú ďalšie povinnosti pre zahraničných účastníkov mobility na Slovensku, a to navyše k všeobecným povinnostiam štipendistov po návrate z pobytu uvedeným vyššie.

Každý zahraničný štipendista, ktorý absolvoval pobyt na Slovensku, je povinný do 30 dní od skončenia pobytu odovzdať slovenskej Národnej kancelárii CEEPUS:

  • záverečnú správu zo štipendijného pobytu - Scholarship Stay Final Report (na stiahnute tu).

 

Štipendisti prikladajú k správe nasledujúce dokumenty, ktoré sú povinnou prílohou:

študenti:

  • semestrálny študijný pobyt: potvrdenie o absolvovaných predmetoch a získaných ECTS kreditoch (na stiahnutie tu)
  • krátkodobý pobyt spojený s vypracovaním záverečnej práce: odpočet realizovaných aktivít v týždenných intervaloch (na stiahnutie tu)

doktorandi:

  • semestrálny študijný pobyt: potvrdenie o absolvovaných predmetoch a získaných ECTS kreditoch (na stiahnutie tu) a/alebo odpočet realizovaných aktivít v týždenných intervaloch (na stiahnutie tu)
  • krátkodobý pobyt spojený s vypracovaním dizertačnej práce: odpočet realizovaných aktivít v týždenných intervaloch (na stiahnutie tu)

vysokoškolskí učitelia:

  • prednáškový pobyt: odpočet realizovaných aktivít počas jednotlivých dní pobytu (na stiahnutie tu)

 

Všetky dokumenty, ktoré sú povinnou prílohou k Final Reportu musia byť podpísané štipendistom a koordinátorom mobility na prijímajúcej inštitúcii.

 

Upozornenie: Národná kancelária CEEPUS na Slovensku nepotvrdí opakovanú mobilitu štipendistu v prípade, že nepredložil záverečnú správu z predchádzajúceho pobytu v požadovanej forme vrátane všetkých požadovaných príloh.