CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Refundácia cestovných nákladov

Slovenskí štipendisti (vyslaní do zahraničia) môžu po absol­vovaní štipendijného pobytu, exkurzie, intenzívneho kurzu, alebo koordinačného stretnutia v rámci programu CEEPUS požiadať o refundáciu cestovných nákladov do miesta pobytu a späť na začiatku a na konci pobytu.

Preplatiť je možné cestu verejnou hromadnou dopravou, prípadne vo výnimočných a odôvodnených prípadoch aj ces­tu osobným motorovým vozidlom podľa nižšie stanovených podmienok.

Žiadosť o refundáciu cestovných nákladov spolu s poža­dovanými dokumentmi je potrebné zaslať poštou na adresu SAIA, n. o., v Bratislave, a to najneskôr do 30 dní od ukonče­nia pobytu; ak tak štipendista neurobí, národná kancelária ne­musí náklady preplatiť. Náklady za cestovné budú refundova­né do 30 dní od doručenia kompletných a platných dokumen­tov, ak sa nevyskytnú žiadne prekážky formálneho alebo vec­ného charakteru (v takom prípade je štipendista vyzvaný na odstránenie nedostatkov).

 

V prípade uplatňovania cestovných náhrad, ktoré vznikli cestovaním verejnými dopravnými prostriedkami, je potreb­né predložiť:

  • podpísanú písomnú žiadosť o refundáciu cestovného, a to s uvedením mena, adresy trvalého pobytu štipendis­tu, e‑mailovej adresy, resp. telefonického kontaktu, miesta a doby pobytu, čísla prihlášky a čísla účtu v banke v Slo­venskej republike, na ktoré sa majú prostriedky zaslať.
  • originály spiatočných cestovných lístkov (teda do miesta pobytu, aj späť); v prípade letenky je potrebné predložiť palubné lístky, faktúru a doklad o zaplatení letenky.
  • originál potvrdenia hostiteľskej vysokej školy o absolvo­vaní pobytu, resp. jeho overenú kópiu (Letter of Confirma­tion).

V rámci programu CEEPUS sa študentom a doktorandom prepláca cestovné vlakom/autobusom 2. triedy, vysokoškol­skí učitelia majú nárok na úhradu za vlak 1. triedy. Náklady za miestenku a lôžko je možné preplatiť. Náklady za lístky na MHD sa nepreplácajú.

 

Použitie leteckej dopravy

Letenky do a z miesta pobytu sa preplácajú za podmienky výhodnej výšky cestovného - porovnateľnej s cenou vlakového cestovného lístka.

Od 1. 9. 2016 platia pri refundácii leteniek upravené pravidlá:

V prípade, že miesto štipendijného pobytu je vzdialenejšie ako 600 km vzdušnou čiarou z miesta začiatku cesty je možné preplatiť letenky v plnej sume za týchto podmienok:

1. zakúpená letenka je v kategórii „economy",

2. cestujúci vyberá najlacnejšiu variantu letenky, podľa zásad hospodárnosti a efektívnosti,

3. v porovnaní s cestovaním vlakom/autobusom cesta letecky výrazne znižuje čas potrebný na prepravu do miesta pobytu a späť,

4. štipendista minimálne jeden týždeň pred kúpou letenky vopred požiadal o schválenie leteckej dopravy, konzultoval výšku ceny letenky s pracovníčkou Národnej kancelárie programu CEEPUS (e-mail: ceepus@saia.sk) a letecká preprava za konzultovanú cenu mu bola schválená.

Letenky do 600 km vzdušnou čiarou z miesta začiatku cesty (miesta trvalého bydliska alebo sídla univerzity) do miesta pobytu, sa preplácajú len za podmienky výhodnej výšky cestovného - porovnateľnej s cenou vlakového cestovného lístka.

  • Po skončení mobility je okrem vyššie uvedených dokumentov (písomná žiadosť, originály spiatočných lístkov a  Letter of Confirmation) potrebné predložiť aj doklad o zaplatení leteniek / faktúru s uvedenou finálnou sumou.

 

Použitie osobného motorového vozidla

Pri použití súkromného cestného motorového vozidla bude cestovné refundované vo výške cestovného lístka 2. triedy vla­kom za predpokladu, že pred uskutočnením cesty bola poda­ná a schválená žiadosť o povolenie na použitie osobného motorového vozidla. Žiadosť je potrebné vopred adresovať e‑mailom na národnú kanceláriu (ceepus@saia.sk), a to minimálne 2 týždne pred plánovanou cestou. Nedodržanie časovej lehoty môže viesť k zamietnutiu žiadosti.

 

Po skončení mobility je potrebné predložiť:

  • podpísanú písomnú žiadosť o refundáciu cestovného, a to s uvedením mena, adresy trvalého pobytu štipendis­tu, e‑mailovej adresy, resp. telefonického kontaktu, miesta a doby pobytu, čísla mobility a čísla účtu v banke v Slo­venskej republike, na ktoré sa majú prostriedky zaslať.
  • originál potvrdenia hostiteľskej vysokej školy o absolvo­vaní pobytu, resp. jeho overenú kópiu (Letter of Confirma­tion).
  • čestné vyhlásenie (formulár TU), kde štipendista potvrdzuje absolvovanie danej cesty a skutočnosť, že mu cestovné náhrady neboli poskytnuté inou osobou.

 

Výšku zod­povedajúceho cestovného zisťuje v tomto prípade národná kancelária priamo u železničnej spoločnosti, a preto nie je po­trebné ju dokladovať prostredníctvom spotreby paliva.

V prípade použitia osobného motorového vozidla viace­rými štipendistami súčasne v tom istom termíne môže byť cestovné refundované len jednej osobe, ktorá v žiadosti o refundáciu uvedie spôsob prevedenia finančných pros­triedkov.

 

Dôležité: pre refundácie je pri predkladaní originálu Letter of Confirmation záväzné aby dátumy na ňom uvedené korešpondovali s čestným vyhlásením a zároveň s termínom mobility uvedeným v CEEPUS prihláške. Letter of Confirmation potvrdzuje iba prijímajúca inštitúcia po skončení pobytu (nepodpisuje ju štipendista).

 

Použitie iného spôsobu dopravy

V mimoriadne odôvodnených prípadoch môžu byť štipendistovi refundované cestovné náklady na iný spôsob dopravy, ako je verejná hromadná doprava či súkromné cestné motorové vozidlo, a to za predpokladu, že štipendista najneskôr 2 týždne pred začiatkom pobytu e-mailom(ceepus@saia.sk) zašle pracovníčke národnej kancelárie cenovú kalkuláciu, ktorá preukazuje výraznú finančnú úsporu, a národná kancelária mu takýto spôsob dopravy schváli.

 

V zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 40/2009 Z. z. o cestovných náhra­dách štipendista nemá nárok na náhradu cestovného, ak mu je poskytnu­tá inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytne štipendistovi náhradu čias­točne, SAIA, n. o., poskytne zostávajúcu časť náhrady. V zmys­le tohto ustanovenia zákona o cestovných náhradách, štipen­dista, ktorý nepredloží originálne cestovné lístky, resp. v prípa­de leteniek originálne palubné lístky, musí predložiť aj čestné vyhlásenie (formulár TU), že cestovné náhrady mu neboli poskytnuté inou osobou. SAIA, n. o., má právo overiť si túto skutočnosť.

 

V prípade zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko je potrebné informovať sa o možnostiach refundácie cestovných nákladov u jednotlivých národných kancelárii v členských krajinách programu.