Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí na akademický rok 2025/2026 je 30. novembra.

Prihláška sa podáva elektronicky na stránke www.ceepus.info.

Zoznam všetkých schválených sietí a kontakty na vysoké školy zapojené do programu nájdete na www.ceepus.info. Zoznam sietí so zapojením slovenských vysokých škôl v akademickom roku 2024/2025.

Informácie o registrácii sietí na akademický rok 2024/2025

Postupy pri vypĺňaní elektronickej prihlášky:

A) Zakladanie novej siete spolupracujúcich vysokých škôl

Krok 1:
Koordinátor a partneri sa individuálne zaregistrujú na stránke www.ceepus.info. Každý koordinátor a partner dostane e‑mailom aktivačný link s potvrdením o užívateľskom mene a hesle, ktoré bude používať na koordináciu a administráciu siete a takisto na žiadanie o štipendium na svoje individuálne mobility.

Krok 2:
Novú sieť vytvorí koordinátor v časti „Network“ na www.ceepus.info, kde zaregistruje vysokú školu, fakultu, prípadne katedru, ktorú chce zapojiť do novej siete. Koordinátor zodpovedá za vyplnenie celého projektu siete, v ktorom uvádza:

 • názov siete,
 • zoznam partnerských vysokých škôl (vyberá z ponúkaného zoznamu zaregistrovaných vysokých škôl),
 • zoznam tichých partnerov (v prípade, že má s nimi nadviazanú spoluprácu; viac informácií o tichých partneroch v kapitole 2.5),
 • plánované aktivity (Aké sú konkrétne plánované aktivity na nasledujúci akademický rok a akú rolu v nich zohrávajú partnerské inštitúcie, aký je ich špeciálny prínos?),
 • výberové kritériá na mobility (Na základe akých kritérií budú vyberaní študenti, doktorandi a učitelia na mobility?),
 • spôsob koordinácie (Ako budete zabezpečovať koordináciu siete?),
 • informácie o uznávaní štúdia (Aké kroky boli, resp. budú podniknuté pre uľahčenie vzájomného uznávania štúdia?),
 • špeciálny prínos siete (Ako je CEEPUS prepojený s ďalšími aktivitami inštitúcií v sieti? Sú aktivity vyvíjané v rámci programu CEEPUS kombinované s inými programami?),
 • typ plánovaných aktivít (kurzy, letné školy, vedenie záverečných prác…),
 • aktivity siete (konkrétnejšie rozpísané predchádzajúce dva body, teda náplň práce siete a harmonogram plánovaných aktivít),
 • účel siete (Aké všeobecné ciele sleduje sieť svojimi aktivitami? K čomu sieť prispieva v rámci dlhodobých plánov vysokých škôl, národných politík jednotlivých krajín, resp. ako napĺňa ciele v rámci Bolonského procesu?)
 • informácie o spoločných študijných programoch (Rozvíjate, resp. realizujete nejaký spoločný študijný program? Aký typ? Aké sú minimálne požiadavky na jeho absolvovanie? Ako je implementovaný? Aké sú ciele v oblasti rozvíjania spoločných študijných programov na nasledujúci akademický rok?),
 • ciele siete (Aké sú konkrétne ciele (výstupy), ktoré sa usiluje Vaša sieť dosiahnuť?),
 • súhrnný opis projektu (ciele, spôsob spolupráce, prečo je sieť významná v regionálnom kontexte? V prípade predĺženia siete je potrebné uviesť dosiahnuté úspechy, prípadne problémy),
 • ďalšie informácie (odkaz na stránku siete, spoločné publikácie…).

Krok 3:
Koordinátor aj partneri v sieti vypĺňajú takisto počet plánovaných prijímaných zahraničných štipendistov (v členení podľa semestrálnych, krátkodobých a prednáškových pobytov a podľa partnerských inštitúcií) do tabuľky s rozpisom mobilít, tzv. „traffic sheet“.

Koordinátor a partneri v sieti vkladajú za svoju vysokú školu:
Povinné dokumenty:

 • Letter of Endorsement (súhlas rektora/prorektora so zapojením vysokej školy do aktivít siete); formulár dokumentu je automaticky generovaný v systéme CEEPUS a dostupný na stiahnutie v časti Network Application, v sekcii Participating Unit.
 • Letter of Intent (potvrdenie podpísané hlavnou kontaktnou osobou partnera siete); formulár dokumentu je automaticky generovaný v systéme CEEPUS a dostupný na stiahnutie v časti Network Application, v sekcii Participating Unit.
 • zdokladovanie používania systému ECTS na vysokej škole (napr. informačný balík ECTS vysokej školy, zvyčajne zverejnený online na webstránke školy).

- vysoká škola, ktorá plánuje iba krátkodobé pobyty študentov spojených s vypracovaním diplomových prác, zaškrtne príslušné políčko v elektronickom systéme a nemusí vkladať informáciu o ECTS – hodnotenie zo strany vedúcich prác je spolu s prihláškou na mobilitu v tomto prípade dostatočné.

Ďalšie dokumenty, ak existujú:

 • medziuniverzitné dohody alebo návrhy dohôd, týkajúce sa zavedenia alebo rozvoja spoločných programov vedúcich k spoločným diplomom (spoločné vedenie dizertačných alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom), respektíve informácie o zámere, či realizácii spoločného študijného programu vedúceho k niektorému zo spoločných diplomov.

 • informácie o programoch vedúcich k spoločným diplomom.

Krok 4:
Koordinátor siete podá v elektronickom systéme projekt siete k termínu uzávierky (30. november o 23:59 hod. stredoeurópskeho času – CET).

B) Žiadosť o predĺženie činnosti siete na ďalší akademický rok (vysoké školy sú už zaregistrované v programe)

Koordinátori a partneri, ktorí už registrovali vysokú školu v niektorej zo sietí (schválenej alebo zamietnutej), sa pri žiadosti siete o predĺženie činnosti siete na ďalší akademický rok znovu neregistrujú. Pri žiadaní o schválenie siete v ďalšom akademickom roku elektronický systém programu umožňuje upravovať zoznam spolupracujúcich vysokých škôl. Prihlášku treba vyplniť nanovo.

 • V prípade obnovenia siete, ktorej činnosť bola v minulosti prerušená, je v systéme možné obnoviť vložené údaje pre ďalšiu úpravu. Je však potrebné znovu vložiť všetky požadované dokumenty koordinujúcej vysokej školy a partnerských inštitúcií (Letter of Intent, Letter of Endorsement, zdokladovanie používania systému ECTS).

C) Pripojenie k existujúcej sieti spolupracujúcich vysokých škôl 

Existujúca sieť v rámci programu CEEPUS sa môže postupne rozširovať, pričom toto rozšírenie sa môže realizovať v rámci schvaľovania sietí na nasledujúci akademický rok (teda nie je možné pripojiť sa ako nový partner k sieti počas prebiehajúceho akademického roka). Noví partneri, ktorí vstupujú do spolupráce v rámci siete CEEPUS po prvýkrát, musia najskôr zaregistrovať svoje vysoké školy, fakulty, prípadne katedry, ktoré chcú zapojiť do spolupracujúcej siete, na stránke www.ceepus.info. Podmienkou pre pripojenie sa do existujúcej
siete je súhlas koordinátora existujúcej siete, ktorý do siete v on‑line systéme musí pridať nové partnerské vysoké školy z ponúkaného zoznamu zaregistrovaných vysokých škôl. Noví partneri vkladajú do systému za svoju vysokú školu potrebnú dokumentáciu (bod A), krok 3).

D) Tichí partneri

Siete môžu zahrnúť do svojich aktivít tzv. „tichých partnerov“ (Silent Partners) zastupujúcich inštitúcie, ktoré sa nenachádzajú v zozname oprávnených vysokých škôl programu (iná než oprávnená VŠ, firma, vládna inštitúcia, mimovládna inštitúcia, výskumný ústav). Takáto spolupráca je možná na základe pozvania tichého partnera zo strany oprávnenej vysokej školy pod podmienkou, že neovplyvní rozpočet programu. Tichým partnerom nemôžu byť pridelené štipendijné mesiace, no oni môžu poskytnúť všeobecnú spoluprácu, poznatky a skúsenosti, finančnú podporu, alebo stáž.


 Povinnosti a kompetencie koordinátorov a partnerov pri registrácii a ďalšej administrácii siete

Koordinátor siete (vysokoškolský učiteľ)

 • elektronicky registruje koordinujúcu vysokú školu a sieť,
 • vkladá Letter of Endorsement, Letter of Intent a informačný balík ECTS do elektronického systému za koordinujúcu vysokú školu (prípadne aj za partnerské vysoké školy) – originály dokumentov si ponecháva
 • zodpovedá za vyplnenie projektu siete na stránke www.ceepus.info, kde uvedie obsahovú a odbornú náplň projektu siete, prínos jednotlivých partnerských inštitúcii, plánované aktivity, informácie o spoločných študijných programoch atď.,
 • zodpovedá za úplnosť a včasné podanie elektronickej prihlášky siete,

po schválení siete:

 • podpisuje Letter of Acceptance (akceptácia podmienok koordinácie siete), ktorý následne nahrá do elektronického systému,
 • v spolupráci s partnermi rozdeľuje schválený počet štipendijných mesiacov pre zapojené vysoké školy vo svojej sieti a definitívny rozpis vloží do elektronického systému,
 • priebežne podáva správy národnej kancelárii programu o nevyužitých mobilitách,
 • k určenému termínu vyplní v elektronickom systéme záverečnú správu za uplynulý akademický rok.

Partner siete (vysokoškolský učiteľ)

 • elektronicky registruje participujúcu vysokú školu,
 • vkladá Letter of Endorsement, Letter of Intent a informačný balík ECTS do elektronického systému za svoju vysokú školu – originály dokumentov si ponecháva,
 • v spolupráci s koordinátorom siete vyplní elektronickú prihlášku: program siete, plán aktivít siete, počet prijímaných štipendistov v členení podľa vysielajúcej zahraničnej vysokej školy a podľa kategórií štipendistov, počet vysielaných štipendistov v členení podľa hostiteľskej vysokej školy a podľa kategórií štipendistov.

Zahraničné oddelenie vysokej školy

 • ak administráciu siete koordinujúcej alebo participujúcej vysokej školy vykonáva zahraničné oddelenie, do programu musí vysokú školu najskôr zaregistrovať vysokoškolský učiteľ. Do programu sa následne registruje taktiež kompetentný pracovník zahraničného oddelenia (v online systéme sa registruje pre tzv. "IRO desktop"). Elektronickú registráciu pracovníka zahraničného oddelenia potvrdí národná kancelária programu CEEPUS.

Kontaktné osoby

 • v prípade, ak fakultu zapojí do programu koordinátor alebo partner, ale reálne jej aktivity bude vykonávať iná osoba (nie vysokoškolský profesor, napr. asistent), táto osoba sa zaregistruje ako kontaktná osoba pre administráciu siete. Elektronickú registráciu potvrdí národná kancelária programu CEEPUS,
 • siete môžu vložiť do systému viac kontaktných osôb, ktorým však musia byť adekvátne pridelené práva pre administráciu siete, mobilít a prijímanie e-mailov. Štatút prioritného kontaktu musí mať akademik.

V prípade zmeny osoby koordinátora, alebo kontaktnej osoby a ich kontaktných údajov (najmä e-mailu), Vás prosíme o nahlásenie nových údajov národnej kancelárií programu CEEPUS čo možno najskôr, aby sme zabezpečili bezproblémové fungovanie mobilít a iných aktivít v rámci siete.


Proces schvaľovania sietí spolupracujúcich vysokých škôl:

Zaregistrované siete v prvom kole posudzujú národné výberové komisie a v druhom kole Medzinárodná výberová komisia. Schválené siete realizujú svoj program v nasledujúcom akademickom roku.

Pri hodnotení národných expertov sa zohľadňujú nasledujúce kritériá stanovené Centrálnou kanceláriou CEEPUS:

 • význam siete na národnej úrovni,
 • manažment siete (vzhľadom na stanovené ciele),
 • hodnota siete z odborného hľadiska (vedecký prínos v rámci navrhovaných aktivít, rozvoj nových vedeckých metód...),
 • hodnota siete zo vzdelávacieho hľadiska (rozvoj nových vzdelávacích metód),
 • možnosti implementácie (fungovanie siete na medzinárodnej úrovni),význam siete na medzinárodnej a regionálnej úrovni, špeciálny prínos v rámci Stratégie Európskej únie pre Dunajský región,
 • jazyk, v ktorom prebiehajú aktivity (Existuje v rámci siete jazyková politika? Dodržiava sa podmienka, že kurzy v rámci programu sú vedené v anglickom jazyku?),
 • spoločné študijné programy – vízia, rozvoj, identifikácia problémových oblastí a ich riešenie, stanovenie cieľov,
 • spoločné aktivity siete (exkurzie, letné školy, intenzívne kurzy, spoločné aktivity, spoločné programy vedúce k odborným certifikátom) - organizácia a zapojenie viacerých univerzít zo siete,
 • zapojenie začínajúcich vedeckých pracovníkov (do 10 rokov od ukončenia doktorandského stupňa štúdia) a žien vyučujúcich/pracujúcich na univerzite na výmenné pobyty

Okrem hodnotenia obsahovej a odbornej stránky projektu je zo strany národných kancelárií hodnotená aj kvalita komunikácie so sieťou a čerpanie pridelenej kvóty štipendijných mesiacov. V prípade nových sietí sa udeľuje paušálna hodnota.