• Ekonomická univerzita v Bratislave

• Katolícka univerzita v Ružomberku

• Prešovská univerzita v Prešove

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

• Slovenská technická univerzita v Bratislave

• Technická univerzita v Košiciach

• Technická univerzita vo Zvolene

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

• Trnavská univerzita v Trnave

• Univerzita J. Selyeho v Komárne

• Univerzita Komenského v Bratislave

• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

• Žilinská univerzita v Žiline

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

Celouniverzitná účasť: AT 68, HR 1301
Fakulta aplikovaných jazykov: AT 50, RO 814, SI 711
Fakulta podnikového manažmentu
- Katedra podnikových financií: PL 1510
Obchodná fakulta: AT 50, PL 1908 - Umbrella*

 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta: HU 28, PL 1309 – Umbrella*
Teologická fakulta v Košiciach
- Inštitút aplikovanej etiky: AT 502

 

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied
- Katedra geografie a regionálneho rozvoja: CZ 111
- Katedra ekológie: RS 1607
Pedagogická fakulta: HU 28

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: HU 03, RS 1706 – Umbrella*, SK 1018
Fakulta biotechnológie a potravinárstva: SK 1516, SK 1913
Fakulta ekonomiky a manažmentu: CZ 911, PL 1605, SK 44
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: SI 1817
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: CZ 311, RS 1607, SK 1018
Technická fakulta: PL 33, PL 701, PL 1606 – Umbrella*, PL 1909, RO 13, RS 1512, RS 1813, SK 405
Výskumné centrum AgroBioTech: SK 1018

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Centrum pre nanodiagnostiku: PL 701
Fakulta architektúry a dizajnu: HU 1905 - Umbrella*
Fakulta elektrotechniky a informatiky
- celofakultná účasť: BG 1103
- Ústav elektroniky a fotoniky: CZ 212
Fakulta informatiky a informačných technológií: BG 1103
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ústav analytickej chémie: RS 1815, SI 905
- Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov: RS 1310 - Umbrella*
- Ústav biotechnológie: HR 306
- Ústav prírodných a syntetických polymérov - oddelenie polygrafie a aplikovanej
fotochémie: RS 704
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
- celofakultná účasť: BA 1402 - Umbrella*, BG 1103, PL 07, PL 33, PL 701, PL 1509– Umbrella*,
PL 1705, RO 58, RO 202, RS 304, RS 507, RS 1011, RS 1311, RS 1412
- Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií: RO 13
- Katedra výrobných zariadení a systémov: CZ 1503 - Umbrella*, PL 901, RO 13, RS 1511
- Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu: RS 704
- Ústav výrobných technológií: RO 13
Stavebná fakulta
- celofakultná účasť: AT 50, PL 1909
- Katedra hydrotechniky: BG 22
Strojnícka fakulta
- Ústav dopravnej techniky a konštruovania: RS 304, RS 1511
- Ústav matematiky a fyziky: HU 28
- Ústav tepelnej energetiky: RS 1012
- Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality: BG
703, PL 33, PL 901, RO 13, RS 507, SK 405

 

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta: CZ 911, HR 1301, PL 815, SK 44
Fakulta BERG
- Ústav geovied: RS 38
- Ústav logistiky a dopravy: RS 1011, RS 1412
Fakulta elektrotechniky a informatiky
- Katedra matematiky a teoretickej informatiky: HU 28
- Katedra počítačov a informatiky: CZ 1503 - Umbrella*, HU 19
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove: BG 703, HU 1506 - Umbrella*, PL
07, PL 33, PL 701, RO 58, RO 202, RS 1011, RS 1412, SK 30
Stavebná fakulta: HR 1302, PL 1909
Strojnícka fakulta
- celofakultná účasť: BG 703, CZ 1901, PL 07, PL 901, RS 507, SK 67 - Umbrella*
- Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania: RS 1813
- Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva: PL 901, RO 13, RS 65 , RS
304, RS 1012, RS 1812
- Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu, inžinierstva prostredia a aplikovanej matematiky: RS 1912 - Umbrella*

 

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta techniky:
- celofakultná účasť: RS 1012
- Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality: PL 701, RS 507

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove: RO 13

 

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce: HU 803, SK 30
Filozofická fakulta: HR 1107
Pedagogická fakulta
- celofakultná účasť: SI 906- Umbrella*
- Katedra matematiky a informatiky: PL 701

 

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Fakulta ekonómie a informatiky
- Katedra informatiky: AT 42, CZ 1503 - Umbrella*, HU 19, HU 28, PL 701
Pedagogická fakulta
- celofakultná účasť: HU 1201 - Umbrella*
- Katedra chémie: RO 10

 

 Univerzita Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta: HR 1902 - Umbrella*
Fakulta manažmentu:
- Katedra informačných systémov: RS 507
- Katedra marketingu: PL 33, RO 13
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky: AT 63, AT 103, HU 28, RS 1514 - Umbrella*
Fakulta sociálnych a ekonomických vied: CZ 11
Farmaceutická fakulta: RS 1113
Filozofická fakulta
- celofakultná účasť: MK 113 - Umbrella*, PL 12
- Katedra anglistiky a amerikanistiky – AT 503 - Umbrella*
- Katedra archeológie a kultúrnej antropológie: CZ 11
- Katedra porovnávacej religionistiky: CZ 11
- Katedra slovanských filológií: AT 37
- Katedra všeobecných dejín: PL 1508 - Umbrella*
- Katedra východoázijských štúdií: CZ 604
Jeseniova lekárska fakulta v Martine:
- Ústav cudzích jazykov: HU 1704 - Umbrella*
Pedagogická fakulta: HU 28, HU 809
Prírodovedecká fakulta
- celofakultná účasť: CZ 111, CZ 311, PL 1604
- Katedra analytickej chémie: RO 10
- Katedra mineralógie a petrológie: RS 38

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied a informatiky
- celofakultná účasť: HU 19, HU 28
- Katedra fyziky: PL 1909
Fakulta stredoeurópskych štúdií: HU 1804, HU 1903 – Umbrella*
Filozofická fakulta
- celofakultná účasť: SK 1315, SK 1914
- Katedra archeológie: MK 113 - Umbrella*
Pedagogická fakulta
- Katedra pedagogiky: AT 1401 - Umbrella*
- Katedra techniky a informačných technológii: CZ 1901

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta: CZ 1901, PL 1908 - Umbrella*,  SI 215 - Umbrella*
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov: CZ 29, PL 815, SK 1315
Fakulta prírodných vied: CZ 1503 - Umbrella*, RS 1607
Filozofická fakulta: AT 119, CZ 29, HU 1306 – Umbrella*, HU 1704 - Umbrella*, SK 1206, SK 1315

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta: HR 1702 - Umbrella*
Prírodovedecká fakulta: PL 62

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied: CZ 212
Fakulta sociálnych vied: PL 1604, SK 1315
Filozofická fakulta: SI 711

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

HR 107, MK 1907 - Umbrella*

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Celouniverzitná účasť: SI 816
Katedra textilnej tvorby: SI 217

 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
- Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva: PL 1705
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: RS 1011
Fakulta riadenia a informatiky: PL 701
Strojnícka fakulta
- Katedra automatizácie a výrobných systémov: HR 108, PL 07, PL 33,
PL 901, RO 58, RO 202, SK 30
- Katedra materiálového inžinierstva: PL 1705

 

*Siete Umbrella boli akceptované pre akademický rok 2023/2024 bez pridelenia štipendijných mesiacov. V prípade záujmu
o pridelenie nevyužitých mesiacov je potrebné kontaktovať príslušnú národnú kanceláriu.