Uzávierky na podávanie žiadostí

Vypĺňanie elektronickej prihlášky

Schvaľovanie prihlášok

Povinnosti štipendistov po návrate z mobilty

Zdravotné poistenie, víza, povolenie na pobyt

 

Štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov

 • semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov)
 • krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej, alebo dizertačnej práce (1 - 2 mesiace)
 • prednáškové pobyty pre učiteľov (1 mesiac)

 

Na štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS sa môžu uchádzači hlásiť:

1. v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl:
– uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom roku 2020/2021 a uchádza sa o pobyt na partnerskej univerzite v rámci tejto siete (zoznam zapojených slovenských vysokých škôl môžete nájsť TU),

2. mimo schválených sietí (tzv. Freemover):
– uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom roku 2020/2021, ale uchádza sa o pobyt na univerzite/fakulte/katedre, ktorá je oprávnenou inštitúciou z členskej krajiny CEEPUS, ale v tejto sieti nefiguruje ako partnerská inštitúcia,

– uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom roku 2020/2021, ale plánuje realizovať pobyt na oprávnenej inštitúcii v inej členskej krajine CEEPUS.

 

Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek univerzitu v ostatných členských krajinách, ktorá je oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (zoznam oprávnených inštitúcií určujú každý rok ministerstvá školstva jednotlivých členských krajín, pre viac informácií je potrebné kontaktovať Národné kancelárie CEEPUS).
Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, že národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

 

Všeobecné podmienky pre mobility

 • študenti a doktorandi
  • študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
  • minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.

 

 • učitelia vysokých škôl
  • pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní.
  • Učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na www.ceepus.info.

 

Obmedzenia pre opakované pobyty v rámci programu CEEPUS:

 • pre študentov 1. a 2. stupňa platí, že môžu absolvovať študijné pobyty maximálne v dĺžke spolu 10 mesiacov v jednom stupni štúdia
 • v prípade doktorandov a vysokoškolských učiteľov nie sú stanovené obmedzenia pre opakované pobyty.

O štipendium programu CEEPUS na pobyt mimo Slovenska sa môžu uchádzať aj zahraniční uchádzači, ktorí majú občianstvo jednej z členských krajín programu a sú vysokoškolskými študentmi alebo doktorandmi na slovenskej VŠ, alebo učitelia, ktorí pracujú na slovenskej VŠ a sú zapojení do aktivít programu. V prípade ostatných uchádzačov (napr. študent s občianstvom inej krajiny študujúci na Slovensku) sa pre schválenie štipendia vyžaduje dokument „Equal Status“. Slovenským občanom pôsobiacim (študujúcim/pracujúcim) na zahraničných vysokých školách nemôže byť štipendium na pobyt na Slovensku udelené. Rovnako nemôže byť udelené štipendium uchádzačom zo Slovenska (cudzincom na slovenských VŠ) do tej členskej krajiny, v ktorej majú trvalý pobyt alebo ktorej sú občanmi.

 

VÝŠKU ŠTIPENDIÍ v jednotlivých krajinách programu CEEPUS je možné nájsť na stránke www.ceepus.info v časti CEEPUS Member Countries.

Zoznam schválených sietí, do ktorých sú zapojené slovenské vysoké školy:

v akademickom roku 2020/2021,

v akademickom roku 2020/2021 podľa VŠ 

v akademickom roku 2019/2020,

v akademickom roku 2019/2020 podľa VŠ

v akademickom roku 2018/2019,

v akademickom roku 2018/2019 podľa VŠ 

v akademickom roku 2017/2018,

v akademickom roku 2017/2018 podľa VŠ

v akademickom roku 2016/2017,

v akademickom roku 2016/2017 podľa VŠ 

 

Uzávierky na podávanie prihlášok

UZÁVIERKA NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY PRE UCHÁDZAČOV V RÁMCI SCHVÁLENÝCH SIETÍ SPOLUPRACUJÚCICH VYSKOÝCH ŠKôL:

 • každoročne 15. júna na štipendijné pobyty v zimnom semestri nasledujúceho akademického roku
 • každoročne 31. októbra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

 

UZÁVIERKA NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY PRE UCHÁDZAČOV MIMO SCHVÁLENÝCH SIETÍ (TZV. FREEMOVEROV):

 • každoročne 30. novembra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

PRIHLASOVANIE FREEMOVEROV NA ZIMNÝ SEMESTER BUDE UMOŽNENÉ PO 30. JÚNI .

 

 V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali v priebehu letných mesiacov národnú kanceláriu krajiny, do ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných štipendijných mesiacoch.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover v zimnom ani v letnom semestri.

 

Vypĺňanie elektronickej prihlášky

Žiadosti o štipendium na mobilitu - Postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky

PRIHLASOVANIE ON-LINE NA www.ceepus.info

NÁVOD NA VYPLNENIE SIEŤOVEJ PRIHLÁŠKY 

NÁVOD NA VYPLNENIE FREEMOVER PRIHLÁŠKY 

 

Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená do programu, ako aj uchádzači o štipendijné pobyty v kategórii freemover, sa uchádzajú o štipendium elektronicky na www.ceepus.info, kde je potrebné sa najprv osobne zaregistrovať a následne je možné vytvoriť žiadosť o štipendijný pobyt. Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové znalosti.

Každý uchádzač sa registruje v systéme CEEPUS iba raz a s jednou e-mailovou adresou. Koordinátor alebo partner siete nemôže vytvárať prihlášky za iné osoby – uchádzačov o štipendijné pobyty.

 

Krok 1:

Uchádzač sa elektronicky zaregistruje na www.ceepus.info. Po základnej registrácii dostane na svoju e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii. Kliknutím na linku, ktorú uchádzač dostane na e-mailovú adresu, sa registrácia aktivuje.

 

Krok 2:

Po potvrdení svojej registrácie je uchádzač automaticky presmerovaný na stránku www.ceepus.info, kde si môže v časti ,,Mobility“→,,Mobility applications“→,,Your Mobility Applications“ vytvoriť prihlášku na štipendijný pobyt. (POZOR: V prípade, že sa chce uchádzač prihlásiť na individuálnu mobilitu a nechce pôsobiť ako koordinátor, alebo nezastupuje zahraničné oddelenie školy, časti Network a IRO nie sú pre uchádzača relevantné).

 

Krok 3:

Uchádzač si zvolí akademický rok 2018/2019, klikne na „Vytvoriť novú mobilitu“ (Create a new mobility) a v závislosti od typu štipendijného pobytu vyplní formulár žiadosti, buď v rámci siete v prípade nominácie domácou vysokou školou (network mobility) ALEBO na individuálny štipendijný pobyt (freemover mobility). V elektronickej prihláške vyplní základné údaje, motiváciu, odborný program pobytu, ukončené a prebiehajúce štúdium, znalosť jazykov a prípadne dokument ,,Equal status“ (pozri nižšie). Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku. 

 

Uchádzač o individuálny štipendijný pobyt v kategórii freemover (teda mimosieťová mobilita) musí do elektronickej prihlášky vložiť naskenované nasledovné dokumenty(formuláre dostupné na www.ceepus.info, www.saia.sk):

Študenti a doktorandi:

 • akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy, zahŕňajúci potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať od štipendistu školné (formulár TU)
 • odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí (formulár TU). Niektoré krajiny požadujú len jeden odporúčací list (Čierna Hora, Bulharsko, Kosovo, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko). 

Učitelia:

 • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy (formulár TU)
Návod na prihlasovanie pre freemoverov nájdete TU

 

Doklad „Equal Status" predkladajú študenti celého vysokoškolského, alebo doktorandského štúdia na slovenskej VŠ, alebo učitelia pracujúci na plný úväzok na slovenskej VŠ v prípade, ak:

 • nemajú štátne občianstvo jednej z členských krajín programu CEEPUS
 • majú dvojité občianstvo členských krajín programu
 • sú bez štátneho občianstva
 • sú utečenci

Dokument ,,Equal Status“ preukazuje rovnocenné postavenie a práva zahraničného študenta, doktoranda či učiteľa ako občanov danej členskej krajiny programu CEEPUS. Učitelia musia zároveň predložiť potvrdenie o zamestnaní z domácej inštitúcie.

 

Akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy

Ide o predbežný súhlas zo zahraničnej vysokej školy o tom, že v prípade udelenia štipendia vysoká škola súhlasí s pobytom štipendistu na vysokej škole a nebude od neho vyžadovať školné. Akceptačný list má byť na formulári, ktorý je možné stiahnuť na www.ceepus.info, www.saia.sk, prípadne na hlavičkovom papieri vysokej školy.

 

Motivácia, odborný a pracovný program pobytu

Študenti v motivácii a v odbornom programe uvedú:

 • prečo chcú absolvovať študijný, alebo výskumný pobyt
 • aká bude náplň ich študijného, alebo výskumného pobytu (návšteva prednášok, seminárov, archívov, práca na záverečnej práci, stretnutia, rozhovory, ktoré vedecké metódy chcú použiť a pod.)

Učitelia v pracovnom programe uvedú názvy prednášok, témy seminárov a konzultácií, koľko hodín plánujú odučiť, a podľa možnosti aj ECTS kredity učiteľskej aktivity. Bez uvedenia zoznamu prednášok mobilita nebude potvrdená.

 

Schvaľovanie prihlášok

Postup schvaľovania elektronických prihlášok na štipendijné pobyty

A) V prípade, ak vysoká škola uchádzača je zapojená do programu CEEPUS:

 1. Uchádzač vyplní elektronickú žiadosť na stránke www.ceepus.info.
 2. Žiadosť kontroluje a schvaľuje koordinátor/partner siete domácej vysokej školy a potvrdzuje ju domáca národná kancelária.
 3. Potvrdená žiadosť je systémom zaslaná hostiteľskej vysokej škole a národnej kancelárii programu v krajine pobytu. Po akceptácii žiadosti na hostiteľskej vysokej škole zahraničný národný koordinátor pridelí štipendium. Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia (Letter of Award).
 4. Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok účasti v programe.

 

B) V prípade uchádzačov z kategórie freemover:

 1. Uchádzač vyplní elektronickú žiadosť na stránke www.ceepus.info.
 2. Žiadosť kontroluje a schvaľuje domáca národná kancelária.
 3. Potvrdená žiadosť je systémom zaslaná do zahraničnej národnej kancelárie programu. Zahraničný národný koordinátor po akceptácii žiadosti pridelí v prípade voľných finančných prostriedkov štipendium. Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia (Letter of Award).

 

 

Povinnosti štipendistov po návrate z mobility

Na konci pobytu je štipendista povinný:

1. vyplniť Mobility Report v elektronickom systéme na stránke www.ceepus.info v príslušnej časti každej mobility, vytlačiť a nechať potvrdiť u svojho koordinátora;

2. vyplniť Letter of Confirmation (potvrdenie o absolvovaní pobytu štipendistu) v elektronickom systéme na stránke www.ceepus.info v príslušnej časti každej mobility a nechať potvrdiť u svojho koordinátora;

3. oba vyplnené a potvrdené dokumenty je potrebné nahrať štipendistom alebo koordinátorom späť do systému. Po ich nahraní dokumentov sa stav žiadosti zmení z "Accepted by applicant" na stav "Completed“.

 

Odporúčame štipendistom vyžiadať si 2 alebo viac originálov Letter of Confirmation v prípade, že štipendista plánuje požiadať o refundáciu cestovných nákladov v slovenskej národnej kancelárii, a/alebo potrebuje Letter of Confirmation pre domácu univerzitu.

V opačnom prípade bude postačovať Letter of Confirmation a Mobility Report potvrdený koordinátorom v elektronickom systéme a nie je potrebné zasielať ich poštou ani e-mailom slovenskej národnej kancelárii.

 

 

Zdravotné poistenie, víza, povolenie na pobyt

Základné zdravotné poistenie

V rámci programu CEEPUS platí medzinárodná dohoda, podľa ktorej základné zdravotné poistenie počas študijného pobytu hradí prijímajúca krajina. Všetci štipendisti sú povinní overiť si pred odchodom na pobyt u svojej zdravotnej poisťovne existenciu bilaterálnej dohody medzi poskytovateľmi zdravotného poistenia prijímajúcej a vysielajúcej krajiny.

 

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:

Slovenskí štipendisti používajú Európsky preukaz zdravotného poistenia, ak absolvujú pobyt v krajine EÚ. V prípade štipendijného pobytu mimo EÚ je potrebné overiť si podmienky zdravotného poistenia v danej krajine.

 

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:

 

Pre zahraničných štipendistov – študentov a doktorandov – na Slovensku vzniká dňom nástupu na štipendijný pobyt povinnosť verejného zdravotného poistenia, v prípade, že už nemajú trvalý pobyt na území SR a nie sú zdravotne poistení v inom členskom štáte EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie.

 

Zahraniční štipendisti – študenti a doktorandi – sú povinní podať si prihlášku na verejné zdravotné poistenie v jednej z troch príslušných zdravotných poisťovní podľa vlastného výberu do ôsmich dní odo dňa nástupu na štipendijný pobyt.

 

V ostatných prípadoch, ak sa zahraničný štipendista na Slovensku poistí (týka sa to zahraničných učiteľov), sú mu náklady na poistenie na základe žiadosti a potvrdenia o poistení refundované.

 

Štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz zdravotného poistenia. Odporúča sa však zvážiť aj možnosť komerčného pripoistenia (na vlastné náklady).

 

Víza a povolenie na pobyt

Každý štipendista si musí pred príchodom na štipendijný pobyt v prípade potreby vybaviť víza, resp. povolenie na pobyt, pričom náklady s tým spojené nie sú hradené prijímajúcou stranou. Všetci štipendisti nájdu všeobecné informácie o vízových povinnostiach v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS na www.ceepus.info.

 

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:

 

V rámci členských krajín EÚ platí bezvízový styk. Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území členských krajín EÚ na základe platného cestovného pasu, alebo platného preukazu totožnosti SR po určitú dobu, ktorú si upravuje ten ktorý štát. V prípade pobytu, ktorý presahuje stanovený počet dní, môže členský štát vyžadovať od občana registráciu na príslušnom úrade. V prípade pobytu dlhšieho, ako je určená doba (spravidla 3 – 6 mesiacov), musí požiadať o povolenie na pobyt, resp. prihlásiť sa na prechodný alebo trvalý pobyt v danom členskom štáte EÚ (konkrétne podmienky a lehoty stanovené v jednotlivých krajinách EÚ/EHP je možné nájsť spracované v slovenskom jazyku na stránke www.eures.sk v sekcii Životné a pracovné podmienky v EÚ/EHP).

 

Krajiny mimo EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko) uplatňujú voči občanom SR bezvízový styk, ak doba pobytu nepresiahne 90 dní, v prípade Moldavska platí bezvízový styk do 90 dní na turistické účely, na iné účely je potrebné si vízum zabezpečiť. Uvedené krajiny môžu vyžadovať povolenie na pobyt na študijné účely. Väčšinou platí pre cudzincov na ich území prihlasovacia povinnosť do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Túto povinnosť má štátny alebo súkromný ubytovateľ, v ostatných prípadoch je potrebné tak urobiť osobne na príslušnom štátnom orgáne (spravidla na príslušnom oddelení cudzineckej polície).

 

Slovenským štipendistom odporúčame konzultovať ich vízové povinnosti a povinnosti súvisiace s pobytom v týchto krajinách na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk (časť Cestovanie a konzulárne info) a kontaktovať príslušné zastupiteľské úrady.

 

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:

 

Občania EÚ, EHP a Švajčiarska nepotrebujú pre vstup na Slovensko víza, iba platný cestovný pas, alebo preukaz totožnosti. Po príchode na Slovensko je potrebné hlásiť do 10 pracovných dní na príslušnom policajnom útvare začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak ho neprihlási ubytovateľ (tlačivo na Hlásenie pobytu sa dá stiahnuť na http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca).

V prípade pobytu dlhšieho než 90 dní musia títo občania do 30 dní od uplynutia 90-dňovej lehoty vykonať registráciu práva občana Únie. Pobyt na základe registrácie práva občana je považovaný za trvalý pobyt na území SR (pri odchode z pobytu treba tento trvalý pobyt písomne zrušiť).

 

Vstup cudzincov z ostatných (tzv. tretích) krajín na územie SR je možný len s platným cestovným dokladom a vízom (ak je vízum potrebné), alebo cestovným dokladom a povolením na pobyt.

 

Žiadosť o udelenie víza podáva cudzinec na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Víza sa zvyčajne vydávajú na obdobie maximálne 90 dní. Pri pobyte dlhšom ako 90 dní je potrebné vybaviť si povolenie na prechodný pobyt.

 

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec na úradnom tlačive osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR alebo priamo v SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Povolenie oprávňuje cudzincov zdržiavať sa na území SR v čase, na aký mu bolo povolenie udelené, a to na účely štúdia, na špecifický účel výkonu osobitnej činnosti (lektorská alebo umelecká činnosť, stáž), alebo na účel výskum a vývoj (v prípade výskumnej mobility). Na účely povolenia na prechodný pobyt na účel štúdia, si musia štipendisti (študenti) vyžiadať potvrdenie o štúdiu vydávané prijímajúcou vysokou školou a Potvrdenie o pobyte a štúdiu zahraničného študenta vydávané národnou kanceláriou programu CEEPUS; oba tieto dokumenty musia byť v slovenskom jazyku. Štipendistom, ktorí budú počas svojho pobytu v SR vykonávať činnosť vysokoškolského učiteľa, odporúčame vybaviť od prijímajúcej inštitúcii potvrdenie o tejto činnosti (tvorí základ na odpustenie správneho poplatku za podanie žiadosti o prechodný pobyt).

 

Všetci cudzinci z krajín mimo EÚ, EHP a Švajčiarska sú povinní do 3 pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Toto zvyčajne vykoná ubytovateľ (internát, hotel), pri ubytovaní mimo ubytovacích zariadení tak musí urobiť cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

 

Ohľadom podmienok udelenia víz a povolenia na prechodný pobyt v konkrétnych prípadoch odporúčame kontaktovať najbližší zastupiteľský úrad SR, bližšie informácie sú dostupné aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk (časť Cestovanie a konzulárne info) a Ministerstva vnútra SR www.minv.sk (časť Hraničná a cudzinecká polícia – Informácie pre cudzincov; dostupné iba v slovenskom jazyku), alebo kontaktovať servisné centrum EURAXESS na Slovensku www.euraxess.sk.