Štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov

 • semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov)
 • krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej, alebo dizertačnej práce (1 - 2 mesiace)
 • prednáškové pobyty pre učiteľov (minimálne 5 pracovných dní, spravidla maximálne 1 mesiac)

Na štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS sa môžu uchádzači hlásiť:

1. v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl:

 • uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v aktuálnom akademickom roku a uchádza sa o pobyt na partnerskej univerzite v rámci tejto siete. Vyhľadajte domácu vysokú školu v zozname zapojených slovenských vysokých škôl,

2. mimo schválených sietí (tzv. Freemover):

 • uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v aktuálnom akademickom roku, ale uchádza sa o pobyt na univerzite/fakulte/katedre, ktorá je oprávnenou inštitúciou z členskej krajiny CEEPUS, ale v tejto sieti nefiguruje ako partnerská inštitúcia,
 • uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v aktuálnom akademickom roku, ale plánuje realizovať pobyt na oprávnenej inštitúcii v inej členskej krajine CEEPUS.

Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek univerzitu v ostatných členských krajinách, ktorá je oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (zoznam oprávnených inštitúcií určujú každý rok ministerstvá školstva jednotlivých členských krajín, pre viac informácií je potrebné kontaktovať Národné kancelárie CEEPUS).
Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, že národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

Všeobecné podmienky pre mobility

 • študenti a doktorandi
  • študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
  • minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.
 • učitelia vysokých škôl
  • Podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní, pričom platí povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín za každých 5 pracovných dní pobytu.
  • Učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Teaching Plan/Supervision Assignment“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na www.ceepus.info.

Obmedzenia pre opakované pobyty v rámci programu CEEPUS:

 • pre študentov 1. a 2. stupňa platí, že môžu absolvovať študijné pobyty maximálne v dĺžke spolu 10 mesiacov v jednom stupni štúdia
 • v prípade doktorandov a vysokoškolských učiteľov nie sú stanovené obmedzenia pre opakované pobyty.

O štipendium programu CEEPUS na pobyt mimo Slovenska sa môžu uchádzať aj zahraniční uchádzači, ktorí majú občianstvo jednej z členských krajín programu a sú vysokoškolskými študentmi alebo doktorandmi na slovenskej VŠ, alebo učitelia, ktorí pracujú na slovenskej VŠ a sú zapojení do aktivít programu. V prípade ostatných uchádzačov (napr. študent s občianstvom inej krajiny študujúci na Slovensku) sa pre schválenie štipendia vyžaduje dokument „Equal Status“. Slovenským občanom pôsobiacim (študujúcim/pracujúcim) na zahraničných vysokých školách nemôže byť štipendium na pobyt na Slovensku udelené. Rovnako nemôže byť udelené štipendium uchádzačom zo Slovenska (cudzincom na slovenských VŠ) do tej členskej krajiny, v ktorej majú trvalý pobyt alebo ktorej sú občanmi.

VÝŠKU ŠTIPENDIÍ v jednotlivých krajinách programu CEEPUS je možné nájsť na stránke www.ceepus.info v časti CEEPUS Member Countries.

Uzávierky na podávanie žiadostí

Vypĺňanie elektronickej prihlášky

Schvaľovanie prihlášok

Povinnosti štipendistov po návrate z mobilty

Zdravotné poistenie, víza, povolenie na pobyt

Poskytovanie a spracovanie osobných údajov

 

Zoznam schválených sietí, do ktorých sú zapojené slovenské vysoké školy:

v akademickom roku 2023/2024

v akademickom roku 2023/24 podľa VŠ

v akademickom roku 2022/2023

v akademickom roku 2022/2023 podľa VŠ

v akademickom roku 2021/2022

v akademickom roku 2021/2022 podľa VŠ

v akademickom roku 2020/2021

v akademickom roku 2020/2021 podľa VŠ 

v akademickom roku 2019/2020

v akademickom roku 2019/2020 podľa VŠ

v akademickom roku 2018/2019

v akademickom roku 2018/2019 podľa VŠ 

v akademickom roku 2017/2018

v akademickom roku 2017/2018 podľa VŠ

v akademickom roku 2016/2017

v akademickom roku 2016/2017 podľa VŠ