Na konci pobytu je štipendista povinný:

1. vyplniť Mobility Report v elektronickom systéme na stránke www.ceepus.info v príslušnej časti každej mobility, vytlačiť a nechať potvrdiť u svojho koordinátora;

2. vyplniť Letter of Confirmation (potvrdenie o absolvovaní pobytu štipendistu) v elektronickom systéme na stránke www.ceepus.info v príslušnej časti každej mobility a nechať potvrdiť u svojho koordinátora;

3. oba vyplnené a potvrdené dokumenty je potrebné nahrať štipendistom alebo koordinátorom späť do systému. Po ich nahraní dokumentov sa stav žiadosti zmení z "Accepted by applicant" na stav "Completed“.

 

Odporúčame štipendistom vyžiadať si 2 alebo viac originálov Letter of Confirmation v prípade, že štipendista plánuje požiadať o refundáciu cestovných nákladov v slovenskej národnej kancelárii, a/alebo potrebuje Letter of Confirmation pre domácu univerzitu.

V opačnom prípade bude postačovať Letter of Confirmation a Mobility Report potvrdený koordinátorom v elektronickom systéme a nie je potrebné zasielať ich poštou ani e-mailom slovenskej národnej kancelárii.