Na konci pobytu je štipendista povinný:

1. vyplniť Mobility Report v elektronickom systéme na stránke www.ceepus.info v príslušnej časti každej mobility;

2. vyplniť Letter of Confirmation (potvrdenie o absolvovaní pobytu štipendistu) v elektronickom systéme na stránke www.ceepus.info v príslušnej časti každej mobility a nechať potvrdiť u svojho koordinátora;

3. vyplnený a potvrdený dokument LoC je potrebné nahrať štipendistom alebo koordinátorom späť do systému. Po nahraní dokumentu sa stav žiadosti zmení z "Accepted by applicant" na stav "Completed“.

Odporúčame štipendistom, ktorí plánujú požiadať o cestovný príspevok v Národnej kancelárii CEEPUS v SR a/alebo ho potrebujú pre domácu univerzitu, aby si vyžiadali 2 alebo viac originálov Letter of Confirmation.

V opačnom prípade postačuje v systéme vyplnený Mobility Report a nahraný Letter of Confirmation potvrdený koordinátorom v elektronickom systéme a nie je potrebné zasielať nič poštou ani e-mailom slovenskej národnej kancelárii.