Žiadosti o štipendium na mobilitu - Postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky

PRIHLASOVANIE ON-LINE NA www.ceepus.info

Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená do programu, ako aj uchádzači o štipendijné pobyty v kategórii freemover, sa uchádzajú o štipendium elektronicky na www.ceepus.info, kde je potrebné sa najprv osobne zaregistrovať a následne je možné vytvoriť žiadosť o štipendijný pobyt. Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové znalosti.

Každý uchádzač sa registruje v systéme CEEPUS iba raz a s jednou e-mailovou adresou. Koordinátor alebo partner siete nemôže vytvárať prihlášky za iné osoby – uchádzačov o štipendijné pobyty.

Krok 1:

Uchádzač sa elektronicky zaregistruje na www.ceepus.info. Po základnej registrácii dostane na svoju e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii. Kliknutím na linku, ktorú uchádzač dostane na e-mailovú adresu, sa registrácia aktivuje.

Krok 2:

Po potvrdení svojej registrácie je uchádzač automaticky presmerovaný na stránku www.ceepus.info, kde si môže v časti ,,Mobility“→,,Mobility applications“→,,Your Mobility Applications“ vytvoriť prihlášku na štipendijný pobyt. (POZOR: V prípade, že sa chce uchádzač prihlásiť na individuálnu mobilitu a nechce pôsobiť ako koordinátor, alebo nezastupuje zahraničné oddelenie školy, časti Network a IRO nie sú pre uchádzača relevantné).

Krok 3:

Uchádzač si zvolí aktuálny akademický rok, klikne na „Vytvoriť novú mobilitu“ (Create a new mobility) a v závislosti od typu štipendijného pobytu vyplní formulár žiadosti, buď v rámci siete v prípade nominácie domácou vysokou školou (network mobility) ALEBO na individuálny štipendijný pobyt (freemover mobility). V elektronickej prihláške vyplní základné údaje, motiváciu, odborný program pobytu, ukončené a prebiehajúce štúdium, znalosť jazykov a prípadne dokument ,,Equal status“ (pozri nižšie). Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku. 

 

Uchádzač o individuálny štipendijný pobyt v kategórii freemover (teda mimosieťová mobilita) musí do elektronickej prihlášky vložiť naskenované nasledovné dokumenty:

Študenti a doktorandi:

  • akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy, zahŕňajúci potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať od štipendistu školné (formulár TU)
  • odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí (formulár TU). 

Učitelia:

  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy (formulár TU)

Doklad „Equal Status" predkladajú študenti celého vysokoškolského, alebo doktorandského štúdia na slovenskej VŠ, alebo učitelia pracujúci na plný úväzok na slovenskej VŠ v prípade, ak:

  • nemajú štátne občianstvo jednej z členských krajín programu CEEPUS
  • majú dvojité občianstvo členských krajín programu
  • sú bez štátneho občianstva
  • sú utečenci

Dokument "Equal Status" preukazuje rovnocenné postavenie a práva zahraničného študenta, doktoranda či učiteľa ako občanov danej členskej krajiny programu CEEPUS. Učitelia musia zároveň predložiť potvrdenie o zamestnaní z domácej inštitúcie.

Akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy

Ide o predbežný súhlas zo zahraničnej vysokej školy o tom, že v prípade udelenia štipendia vysoká škola súhlasí s pobytom štipendistu na vysokej škole a nebude od neho vyžadovať školné. Akceptačný list má byť na formulári, ktorý je možné stiahnuť na www.ceepus.info, www.saia.sk, prípadne na hlavičkovom papieri vysokej školy.

 

Motivácia, odborný a pracovný program pobytu

Študenti v motivácii a v odbornom programe uvedú:

  • prečo chcú absolvovať študijný alebo výskumný pobyt na zvolenej zahraničnej inštitúcii
  • aká bude náplň ich študijného alebo výskumného pobytu (návšteva prednášok, seminárov, archívov, práca na záverečnej práci, stretnutia, rozhovory, ktoré vedecké metódy chcú použiť a pod.)

Učitelia v pracovnom programe (Teaching Plan/Supervision Assignment) uvedú názvy prednášok, témy seminárov a konzultácií, plánovaný počet odučených hodín, a podľa možnosti aj ECTS kredity učiteľskej aktivity. Bez uvedenia zoznamu prednášok a počtu hodín mobilita nebude potvrdená.