Žiadosti o štipendium na mobilitu - Postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky

PRIHLASOVANIE ON-LINE NA www.ceepus.info

NÁVOD NA VYPLNENIE SIEŤOVEJ PRIHLÁŠKY 

NÁVOD NA VYPLNENIE FREEMOVER PRIHLÁŠKY 

 

Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená do programu, ako aj uchádzači o štipendijné pobyty v kategórii freemover, sa uchádzajú o štipendium elektronicky na www.ceepus.info, kde je potrebné sa najprv osobne zaregistrovať a následne je možné vytvoriť žiadosť o štipendijný pobyt. Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové znalosti.

Každý uchádzač sa registruje v systéme CEEPUS iba raz a s jednou e-mailovou adresou. Koordinátor alebo partner siete nemôže vytvárať prihlášky za iné osoby – uchádzačov o štipendijné pobyty.

 

Krok 1:

Uchádzač sa elektronicky zaregistruje na www.ceepus.info. Po základnej registrácii dostane na svoju e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii. Kliknutím na linku, ktorú uchádzač dostane na e-mailovú adresu, sa registrácia aktivuje.

 

Krok 2:

Po potvrdení svojej registrácie je uchádzač automaticky presmerovaný na stránku www.ceepus.info, kde si môže v časti ,,Mobility“→,,Mobility applications“→,,Your Mobility Applications“ vytvoriť prihlášku na štipendijný pobyt. (POZOR: V prípade, že sa chce uchádzač prihlásiť na individuálnu mobilitu a nechce pôsobiť ako koordinátor, alebo nezastupuje zahraničné oddelenie školy, časti Network a IRO nie sú pre uchádzača relevantné).

 

Krok 3:

Uchádzač si zvolí akademický rok 2018/2019, klikne na „Vytvoriť novú mobilitu“ (Create a new mobility) a v závislosti od typu štipendijného pobytu vyplní formulár žiadosti, buď v rámci siete v prípade nominácie domácou vysokou školou (network mobility) ALEBO na individuálny štipendijný pobyt (freemover mobility). V elektronickej prihláške vyplní základné údaje, motiváciu, odborný program pobytu, ukončené a prebiehajúce štúdium, znalosť jazykov a prípadne dokument ,,Equal status“ (pozri nižšie). Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku. 

 

Uchádzač o individuálny štipendijný pobyt v kategórii freemover (teda mimosieťová mobilita) musí do elektronickej prihlášky vložiť naskenované nasledovné dokumenty(formuláre dostupné na www.ceepus.info, www.saia.sk):

Študenti a doktorandi:

  • akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy, zahŕňajúci potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať od štipendistu školné (formulár TU)
  • odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí (formulár TU). Niektoré krajiny požadujú len jeden odporúčací list (Čierna Hora, Bulharsko, Kosovo, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko). 

Učitelia:

  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy (formulár TU)
Návod na prihlasovanie pre freemoverov nájdete TU

 

Doklad „Equal Status" predkladajú študenti celého vysokoškolského, alebo doktorandského štúdia na slovenskej VŠ, alebo učitelia pracujúci na plný úväzok na slovenskej VŠ v prípade, ak:

  • nemajú štátne občianstvo jednej z členských krajín programu CEEPUS
  • majú dvojité občianstvo členských krajín programu
  • sú bez štátneho občianstva
  • sú utečenci

Dokument ,,Equal Status“ preukazuje rovnocenné postavenie a práva zahraničného študenta, doktoranda či učiteľa ako občanov danej členskej krajiny programu CEEPUS. Učitelia musia zároveň predložiť potvrdenie o zamestnaní z domácej inštitúcie.

 

Akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy

Ide o predbežný súhlas zo zahraničnej vysokej školy o tom, že v prípade udelenia štipendia vysoká škola súhlasí s pobytom štipendistu na vysokej škole a nebude od neho vyžadovať školné. Akceptačný list má byť na formulári, ktorý je možné stiahnuť na www.ceepus.info, www.saia.sk, prípadne na hlavičkovom papieri vysokej školy.

 

Motivácia, odborný a pracovný program pobytu

Študenti v motivácii a v odbornom programe uvedú:

  • prečo chcú absolvovať študijný, alebo výskumný pobyt
  • aká bude náplň ich študijného, alebo výskumného pobytu (návšteva prednášok, seminárov, archívov, práca na záverečnej práci, stretnutia, rozhovory, ktoré vedecké metódy chcú použiť a pod.)

Učitelia v pracovnom programe uvedú názvy prednášok, témy seminárov a konzultácií, koľko hodín plánujú odučiť, a podľa možnosti aj ECTS kredity učiteľskej aktivity. Bez uvedenia zoznamu prednášok mobilita nebude potvrdená.