Základné zdravotné poistenie

V rámci programu CEEPUS platí medzinárodná dohoda, podľa ktorej základné zdravotné poistenie počas študijného pobytu hradí prijímajúca krajina. Všetci štipendisti sú povinní overiť si pred odchodom na pobyt u svojej zdravotnej poisťovne existenciu bilaterálnej dohody medzi poskytovateľmi zdravotného poistenia prijímajúcej a vysielajúcej krajiny.

 

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:

Slovenskí štipendisti používajú Európsky preukaz zdravotného poistenia, ak absolvujú pobyt v krajine EÚ. V prípade štipendijného pobytu mimo EÚ je potrebné overiť si podmienky zdravotného poistenia v danej krajine.

 

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:

 

Pre zahraničných štipendistov – študentov a doktorandov – na Slovensku vzniká dňom nástupu na štipendijný pobyt povinnosť verejného zdravotného poistenia, v prípade, že už nemajú trvalý pobyt na území SR a nie sú zdravotne poistení v inom členskom štáte EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie.

 

Zahraniční štipendisti – študenti a doktorandi – sú povinní podať si prihlášku na verejné zdravotné poistenie v jednej z troch príslušných zdravotných poisťovní podľa vlastného výberu do ôsmich dní odo dňa nástupu na štipendijný pobyt.

 

V ostatných prípadoch, ak sa zahraničný štipendista na Slovensku poistí (týka sa to zahraničných učiteľov), sú mu náklady na poistenie na základe žiadosti a potvrdenia o poistení refundované.

 

Štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz zdravotného poistenia. Odporúča sa však zvážiť aj možnosť komerčného pripoistenia (na vlastné náklady).

 

Víza a povolenie na pobyt

Každý štipendista si musí pred príchodom na štipendijný pobyt v prípade potreby vybaviť víza, resp. povolenie na pobyt, pričom náklady s tým spojené nie sú hradené prijímajúcou stranou. Všetci štipendisti nájdu všeobecné informácie o vízových povinnostiach v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS na www.ceepus.info.

 

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:

 

V rámci členských krajín EÚ platí bezvízový styk. Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území členských krajín EÚ na základe platného cestovného pasu, alebo platného preukazu totožnosti SR po určitú dobu, ktorú si upravuje ten ktorý štát. V prípade pobytu, ktorý presahuje stanovený počet dní, môže členský štát vyžadovať od občana registráciu na príslušnom úrade. V prípade pobytu dlhšieho, ako je určená doba (spravidla 3 – 6 mesiacov), musí požiadať o povolenie na pobyt, resp. prihlásiť sa na prechodný alebo trvalý pobyt v danom členskom štáte EÚ (konkrétne podmienky a lehoty stanovené v jednotlivých krajinách EÚ/EHP je možné nájsť spracované v slovenskom jazyku na stránke www.eures.sk v sekcii Životné a pracovné podmienky v EÚ/EHP).

 

Krajiny mimo EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Srbsko) uplatňujú voči občanom SR bezvízový styk, ak doba pobytu nepresiahne 90 dní, v prípade Moldavska platí bezvízový styk do 90 dní na turistické účely, na iné účely je potrebné si vízum zabezpečiť. Uvedené krajiny môžu vyžadovať povolenie na pobyt na študijné účely. Väčšinou platí pre cudzincov na ich území prihlasovacia povinnosť do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Túto povinnosť má štátny alebo súkromný ubytovateľ, v ostatných prípadoch je potrebné tak urobiť osobne na príslušnom štátnom orgáne (spravidla na príslušnom oddelení cudzineckej polície).

 

Slovenským štipendistom odporúčame konzultovať ich vízové povinnosti a povinnosti súvisiace s pobytom v týchto krajinách na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk (časť Cestovanie a konzulárne info) a kontaktovať príslušné zastupiteľské úrady.

 

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:

 

Občania EÚ, EHP a Švajčiarska nepotrebujú pre vstup na Slovensko víza, iba platný cestovný pas, alebo preukaz totožnosti. Po príchode na Slovensko je potrebné hlásiť do 10 pracovných dní na príslušnom policajnom útvare začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak ho neprihlási ubytovateľ (tlačivo na Hlásenie pobytu sa dá stiahnuť na http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca).

V prípade pobytu dlhšieho než 90 dní musia títo občania do 30 dní od uplynutia 90-dňovej lehoty vykonať registráciu práva občana Únie. Pobyt na základe registrácie práva občana je považovaný za trvalý pobyt na území SR (pri odchode z pobytu treba tento trvalý pobyt písomne zrušiť).

 

Vstup cudzincov z ostatných (tzv. tretích) krajín na územie SR je možný len s platným cestovným dokladom a vízom (ak je vízum potrebné), alebo cestovným dokladom a povolením na pobyt.

 

Žiadosť o udelenie víza podáva cudzinec na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Víza sa zvyčajne vydávajú na obdobie maximálne 90 dní. Pri pobyte dlhšom ako 90 dní je potrebné vybaviť si povolenie na prechodný pobyt.

 

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec na úradnom tlačive osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR alebo priamo v SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Povolenie oprávňuje cudzincov zdržiavať sa na území SR v čase, na aký mu bolo povolenie udelené, a to na účely štúdia, na špecifický účel výkonu osobitnej činnosti (lektorská alebo umelecká činnosť, stáž), alebo na účel výskum a vývoj (v prípade výskumnej mobility). Na účely povolenia na prechodný pobyt na účel štúdia, si musia štipendisti (študenti) vyžiadať potvrdenie o štúdiu vydávané prijímajúcou vysokou školou a Potvrdenie o pobyte a štúdiu zahraničného študenta vydávané národnou kanceláriou programu CEEPUS; oba tieto dokumenty musia byť v slovenskom jazyku. Štipendistom, ktorí budú počas svojho pobytu v SR vykonávať činnosť vysokoškolského učiteľa, odporúčame vybaviť od prijímajúcej inštitúcii potvrdenie o tejto činnosti (tvorí základ na odpustenie správneho poplatku za podanie žiadosti o prechodný pobyt).

 

Všetci cudzinci z krajín mimo EÚ, EHP a Švajčiarska sú povinní do 3 pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Toto zvyčajne vykoná ubytovateľ (internát, hotel), pri ubytovaní mimo ubytovacích zariadení tak musí urobiť cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

 

Ohľadom podmienok udelenia víz a povolenia na prechodný pobyt v konkrétnych prípadoch odporúčame kontaktovať najbližší zastupiteľský úrad SR, bližšie informácie sú dostupné aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk (časť Cestovanie a konzulárne info) a Ministerstva vnútra SR www.minv.sk (časť Hraničná a cudzinecká polícia – Informácie pre cudzincov; dostupné iba v slovenskom jazyku), alebo kontaktovať servisné centrum EURAXESS na Slovensku www.euraxess.sk.