Základné zdravotné poistenie

V rámci programu CEEPUS platí medzinárodná dohoda, podľa ktorej základné zdravotné poistenie počas študijného pobytu hradí prijímajúca krajina. Všetci štipendisti sú povinní overiť si pred odchodom na pobyt u svojej zdravotnej poisťovne existenciu bilaterálnej dohody medzi poskytovateľmi zdravotného poistenia prijímajúcej a vysielajúcej krajiny.

 

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:

Slovenskí štipendisti používajú Európsky preukaz zdravotného poistenia, ak absolvujú pobyt v krajine EÚ. V prípade štipendijného pobytu mimo EÚ je potrebné overiť si podmienky zdravotného poistenia v danej krajine.

 

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:

Keďže v prípade programu CEEPUS ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná a zároveň je program CEEPUS v zozname štipendijných programov, ktorých štipendisti s pobytom na území Slovenskej republiky dlhším ako 1 mesiac spĺňajú podmienku zaradenia do systému povinného verejného zdravotného poistenia v SR, zahraničným štipendistom – študentom a doktorandom – na Slovensku vzniká dňom nástupu na štipendijný pobyt povinnosť verejného zdravotného poistenia, a to v prípade, že už nemajú trvalý pobyt na území SR a nie sú zdravotne poistení v inom členskom štáte EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie.

Zahraniční štipendisti – študenti a doktorandi – sú povinní podať si prihlášku na verejné zdravotné poistenie v jednej z troch príslušných zdravotných poisťovní podľa vlastného výberu do ôsmich dní odo dňa nástupu na štipendijný pobyt. Je potrebné, aby mal štipendista so sebou Potvrdenie o štipendijnom pobyte v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) v slovenskom jazyku, ktoré vydá Národná kancelária programu CEEPUS.

Štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz zdravotného poistenia. Odporúča sa však zvážiť aj možnosť komerčného pripoistenia (na vlastné náklady).

 

Víza a povolenie na pobyt

Každý štipendista si musí pred príchodom na štipendijný pobyt v prípade potreby vybaviť víza, resp. povolenie na pobyt, pričom náklady s tým spojené nie sú hradené prijímajúcou stranou. Všetci štipendisti nájdu všeobecné informácie o vízových povinnostiach v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS na www.ceepus.info.

 

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:

 

V rámci členských krajín EÚ platí bezvízový styk. Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území členských krajín EÚ na základe platného cestovného pasu, alebo platného preukazu totožnosti SR po určitú dobu, ktorú si upravuje ten ktorý štát. V prípade pobytu, ktorý presahuje stanovený počet dní, môže členský štát vyžadovať od občana registráciu na príslušnom úrade. V prípade pobytu dlhšieho, ako je určená doba (spravidla 3 – 6 mesiacov), musí požiadať o povolenie na pobyt, resp. prihlásiť sa na prechodný alebo trvalý pobyt v danom členskom štáte EÚ (konkrétne podmienky a lehoty stanovené v jednotlivých krajinách EÚ/EHP je možné nájsť spracované v slovenskom jazyku na stránke www.eures.sk v sekcii Životné a práca, resp. na stránke www.mzv.sk v časti Štáty, či cestovanie. 

 

Viaceré krajiny mimo EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Moldavsko) uplatňujú voči občanom SR bezvízový styk, ak doba pobytu nepresiahne 90 dní. Uvedené krajiny môžu vyžadovať povolenie na pobyt na študijné účely. Väčšinou platí pre cudzincov na ich území prihlasovacia povinnosť do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Túto povinnosť má štátny alebo súkromný ubytovateľ, v ostatných prípadoch je potrebné tak urobiť osobne na príslušnom štátnom orgáne (spravidla na príslušnom oddelení cudzineckej polície).

 

V prípade študentov z tretích krajín študujúcich na slovenských vysokých školách, ktorí majú záujem o mobilitu v inom členskom štáte EÚ, sú vysoké školy povinné nahlásiť tento úmysel študentov policajnému útvaru do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa o tomto úmysle dozvedia. Táto povinnosť vysokých škôl vznikla v súlade s novelou zákona o pobyte cudzincov na Slovensku, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2018.

 

Slovenským štipendistom odporúčame konzultovať ich vízové povinnosti a povinnosti súvisiace s pobytom v týchto krajinách na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk (časť Cestovanie) a kontaktovať príslušné zastupiteľské úrady.

 

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:

 

Občania EÚ, EHP a Švajčiarska nepotrebujú pre vstup na Slovensko víza, iba platný cestovný pas, alebo preukaz totožnosti. Po príchode na Slovensko je potrebné hlásiť do 10 pracovných dní na príslušnom policajnom útvare začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak štipendistu neprihlási ubytovateľ (tlačivo na Hlásenie pobytu). V prípade pobytu dlhšieho než 3 mesiace musia títo občania do 30 dní od uplynutia 3‑mesačnej lehoty vykonať registráciu práva občana Únie. Dokumenty, ktoré sú potrebné pre registráciu pobytu občana EÚ, EHP a Švajčiarska sú:
- formulár „Žiadosť o registráciu práva občana Únie“ (na stiahnutie na stránke Ministerstva vnútra SR v časti Pobyt cudzinca, je potrebné ho vyplniť v slovenčine),
- preukaz totožnosti/pas,
- dokument preukazujúci dôvod pobytu na Slovensku (v tomto prípade potvrdenie o štipendijnom pobyte CEEPUS),
- doklad o zdravotnom poistení na území SR (stačí predložiť Európsky preukaz zdravotného poistenia),
- čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné finančné zdroje.

Pobyt na základe registrácie práva občana je považovaný za trvalý pobyt na území SR (pri odchode z pobytu treba tento trvalý pobyt písomne zrušiť).

 

Vstup cudzincov z ostatných (tzv. tretích) krajín na územie SR je možný len s platným cestovným dokladom a vízom (ak je vízum potrebné), alebo s cestovným dokladom a s povolením na pobyt.

Pozn: Študenti pochádzajúci z tretích krajín, ktorí žijú v niektorej z krajín EÚ a sú držiteľmi povolenia na pobyt na účel štúdia v danom členskom štáte, môžu prísť na mobilitu na Slovensko po dobu max. 360 dní bez nutnosti žiadať o slovenský prechodný pobyt. Slovenská vysoká škola, na ktorej budú realizovať svoj študijný pobyt (mobilitu), musí takýto pobyt vopred oznámiť Ministerstvu
vnútra SR.


Štipendisti CEEPUS, ktorí pre príchod na územie SR, resp. na vstup do Schengenského priestoru, potrebujú víza a ich štipendijný pobyt bude trvať menej ako 90 dní, žiadajú o tzv. Schengenské víza. Žiadosť o udelenie víza podáva cudzinec na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Pred podaním žiadosti je potrebné obrátiť sa priamo na tamojší konzulát a zistiť si požadované a akceptované dokumenty. Po udelení víz môže cudzinec pricestovať a zdržiavať sa na území SR počas celej platnosti víz.


Štipendisti CEEPUS, ktorí pre príchod na územie SR, resp. na vstup do Schengenského priestoru, potrebujú víza a ich štipendijný pobyt bude trvať viac ako 90 dní, môžu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 731 zo dňa 8. 12. 2021 požiadať o národné víza (víza D), ktoré im umožnia nielen vstup na územie SR, ale aj pobyt na území SR počas trvania štipendijného pobytu bez nevyhnutnosti žiadať o prechodný pobyt. Národné víza (víza D) je možné udeliť najmenej na trvanie 3 mesiacov a najviac na trvanie jedného roka a nie je možné ich predĺžiť nad rámec daného jedného roka. O národné víza môže cudzinec požiadať na najbližšom zastupiteľskom úrade (konzuláte) Slovenskej republiky pred vycestovaním, a po udelení národných víz môže pricestovať a zdržiavať sa na území SR počas celej platnosti národných víz (pozor: rozhodovanie o národných vízach môže trvať 30 dní, a preto je potrebné v takom prípade riešiť žiadosť o národné víza s dostatočným predstihom, aby študent stihol začiatok svojho štipendijného pobytu).

 

Štipendisti, ktorí pre príchod na územie SR, resp. na vstup do Schengenského priestoru, nepotrebujú víza, ale ich štipendijný pobyt bude trvať viac ako 90 dní, musia taktiež požiadať o národné víza (víza D), pričom môžu postupovať nasledujúcimi spôsobmi:
- môžu požiadať o národné víza na najbližšom zastupiteľskom úrade (konzuláte) Slovenskej republiky pred vycestovaním, a po udelení národných víz pricestovať a zdržiavať sa na území SR počas celej platnosti národných víz;
- môžu pricestovať na štipendijný pobyt, avšak v takom prípade musia čo najskôr požiadať o národné víza na území SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície, pričom od dátumu podania žiadosti do dátumu konca pobytu nemôže byť obdobie kratšie ako 90 dní, inak národné víza nebudú vydané.

Na účel získania národných víz štipendisti musia požiadať národnú kanceláriu o osobitné potvrdenie (dekrét o udelení štipendia) podpísané štatutárom SAIA, n. o. (nepostačuje dokument podpísaný administrátorom Národnej kancelárie CEEPUS). Všetci cudzinci z krajín mimo EÚ, EHP a Švajčiarska sú povinní do 3 pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Toto zvyčajne vykoná ubytovateľ (internát, hotel), pri ubytovaní mimo ubytovacích zariadení tak musí urobiť cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Ohľadom podmienok udelenia víz a povolenia na prechodný pobyt v konkrétnych prípadoch odporúčame kontaktovať najbližší zastupiteľský úrad SR. Podrobnosti o formulári žiadosti, požadovaných dokumentoch v súvislosti so žiadosťou o národné víza (víza D) a schengenské víza (víza C), ako aj poplatkoch nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR. Bližšie informácie sú dostupné aj na stránke Ministerstva vnútra SR. Záujemcovia o informácie môžu taktiež kontaktovať servisné centrum EURAXESS na Slovensku.