CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Študentské exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia

Študentské exkurzie, intenzívne kurzy (letné odborné školy alebo školenia; ďalej len intenzívne kurzy), alebo koordinačné stretnutia môžu byť organizované koordinujúcou alebo partnerskou vysokou školou v rámci niektorej zo schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

  • Krátkodobé študentské exkurzie musia byť organizované v minimálnej dĺžke 3 dni a v maximálnej dĺžke 6 dní.
  • Intenzívne kurzy môžu byť organizované v minimálnej dĺžke 7 pracovných dní a v maximálnej dĺžke 1 mesiac. Študenti získavajú za účasť ECTS kredity.
  • Koordinačné stretnutia partnerských inštitúcií v rámci siete zamerané na skvalitnenie spolupráce, prípravu a rozvoj spoločných aktivít a spoločných študijných programov siete musia trvať minimálne 3 dni

Zahraniční účastníci študentských exkurzií, intenzívnych kurzov, alebo koordinačných stretnutí organizovaných slovenskou vysokou školou v rámci programu CEEPUS sa prihlásia do programu elektronicky na www.ceepus.info. V prípade exkurzií sa študenti registrujú na typ mobility „krátkodobá exkurzia (short term excursion)“, v prípade intenzívneho kurzu sa študenti registrujú na typ mobility "krátkodobá študentská mobilita (short term student)". Učitelia sa v oboch prípadoch (aj pri koordinačných stretnutiach) registrujú na typ učiteľskej mobility (teacher).

Pri vypĺňaní prihlášky je v motivácií potrebné uviesť, o akú exkurziu či aký intenzívny kurz ide a v akom termíne sa koná. Postup pri vypĺňaní elektronických prihlášok je v časti Štipendiá na mobility.

Koordinátor alebo partner slovenskej vysokej školy, ktorý organizuje študentskú exkurziu alebo intenzívny kurz v rámci programu CEEPUS na Slovensku, predkladá SAIA, n. o., do stanoveného termínu žiadosť o financovanie aktivity z prostriedkov programu CEEPUS, plánovaný počet účastníkov (študentov a učiteľov) a program odborných aktivít. O každej výzve budú koordinátori a partneri programu CEEPUS e-mailom priebežne informovaní Národnou kanceláriou program CEEPUS. Žiadosti hodnotí Národná komisia programu CEEPUS. V prípade schválenia Národná kancelária programu CEEPUS (SAIA, n. o.) na základe elektronických prihlášok udeľuje zahraničným účastníkom študentských exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí finančné príspevky.

Vyplácanie finančných príspevkov zahraničným účastníkom intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií:

Pri organizovaní intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií v rámci programu CEEPUS sú finančné príspevky pre zahraničných študentov a doktorandov vo výške 29,5 EUR/osoba/deň a pre zahraničných učiteľov vo výške 39 EUR/osoba/deň (sadzby sú účinné od 1. októbra 2012).

Finančné prostriedky sa vyplácajú iba zahraničným uchádzačom. Nevzťahujú sa na slovenských občanov pôsobiacich (pracujúcich/študujúcich) na zahraničných vysokých školách.

 

Na stiahnutie:

Podrobné informácie o predkladaní žiadosti, realizácii a vyúčtovaní aktivity

Vzorové tabuľky - predbežný zoznam účastníkov