Spolupráca vysokých škôl v sieťach

Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl, z toho aspoň dve musia byť z rôznych členských krajín programu CEEPUS (Albánsko, Bosna  Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Univerzita v Prištine v Kosove).

Slovenské inštitúcie oprávnené zúčastňovať sa na programe sú verejné, štátne a súkromné vysoké školy, a to pod podmienkou, že nebudú vyžadovať od prijímaných účastníkov programu školné.

Oprávnená inštitúcia sa môže buď pripojiť k existujúcej sieti, alebo založiť vlastnú sieť. Do programu je možné zapojiť sa každoročne podaním elektronickej prihlášky na stránke www.ceepus.info. Postupy nájdete v časti REGISTRÁCIA SIETÍ.

Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete:

  • vzájomné uznávanie štúdia absolvovaného na hostiteľskej vysokej škole,
  • existujúci systém ECTS,
  • poskytovanie prednášok, seminárov a iných foriem výučby v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, príp. v jazyku niektorej z členských krajín,
  • nevyžadovanie žiadnych študijných a/alebo registračných poplatkov od účastníkov mobility prichádzajúcich v rámci programu.

Vítaná je podpora výučby formou e‑learningu a poskytovanie prípravných odborných kurzov anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka a doplňujúcich kurzov jazyka prijímajúcej členskej krajiny.

Pre úspešné zapojenie sa do programu je potrebné, aby partnerské inštitúcie v rámci siete mali zámer rozvíjať spoločné študijné programy a systém na uľahčenie vzájomného uznania štúdia. Minimálne dve spolupracujúce vysoké školy v sieti by mali poskytovať alebo rozvíjať aspoň jeden spoločný študijný program vedúci k spoločným diplomom (spoločné vedenie dizertačných alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom).

Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí na nasledujúci akademický rok je každoročne 15. januára.

Prihláška sa podáva elektronicky na stránke www.ceepus.info.

Zoznam všetkých schválených sietí a kontakty na vysoké školy zapojené do programu nájdete na www.ceepus.info.

Dôležité dokumenty pre vysoké školy zapojené v sieťach programu CEEPUS: