Spolupráca vysokých škôl v rámci sietí

uzávierka: 15. január (viac v časti „Siete spolupracujúcich vysokých škôl“)

Štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov

Viac informácií a termíny uzávierok v časti „Štipendiá na mobility

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá v roku 2023 v číslach

Aktuality


Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2024/25 je otvorený!

Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2024


Mobility učiteľov do domovskej krajiny

Mobility zahraničných učiteľov do domovskej krajiny / Mobility of foreign teachers to their homecountrySystém na podávanie prihlášok na letný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska

prihlášky sa môžu podávať celoročne avšak min. 2 mesiace pred krátkodobou a učiteľskou mobilitou


Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky


COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19


Archív »

CEEPUS spolupracuje s:

CEEPUS na Slovensku financuje: