Spolupráca vysokých škôl v rámci sietí

uzávierka: 15. január (viac v časti „Siete spolupracujúcich vysokých škôl“)

Štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov

Viac informácií a termíny uzávierok v časti „Štipendiá na mobility

Aktuality
Administrácia a posun mobilít z LS ak. roka 19/20

Pokyny pre mobility zasiahnuté opatreniami proti šíreniu COVID-19


COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19


Odporúčanie pre návštevníkov pobočiek SAIA

Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19


Archív »

CEEPUS spolupracuje s:

CEEPUS na Slovensku financuje: