Spolupráca vysokých škôl v rámci sietí

uzávierka: 15. január (viac v časti „Siete spolupracujúcich vysokých škôl“)

Štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov

Viac informácií a termíny uzávierok v časti „Štipendiá na mobility

Aktuality

Systém na podávanie prihlášok pre FREEMOVEROV na akademický rok 2023/24 je otvorený!

Termín uzávierky pre mobility v zimnom a letnom semestri mimo sietí spolupracujúcich VŠ: 30. november 2023


Systém na podávanie prihlášok na letný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska má uzávierku 31. decembra 2023!

prihlášky sa môžu podávať celoročne avšak min. 2 mesiace pred krátkodobou a učiteľskou mobilitou


Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky


COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19


Archív »

CEEPUS spolupracuje s:

CEEPUS na Slovensku financuje: